Hàm printf xuất dữ liệu ra màn hình

int printf( const char *format [, argument]... );

Parameter:

format: string cần in ra

argument: biến tùy chọn

%d hoặc %i : in ra số nguyên

%u : in ra số nguyên không dấu

%o : in ra số hệ 8 (octal)

%x hoặc %X : in ra số hê 16 (hexa)

%f : in ra số dấu phẩy động

%c : in ra kí tự

%s : in ra string

%e hoặc %E: in dạng M*e^x

Một số kí tự đặc biệt:

‘/n’ : kí tự xuống dòng

‘/t’ : kí tự cách ra 1 tab (4 space)

‘/r’ : kí tự trở về đầu dòng in

‘/b’: kí tự lùi con trỏ màn hình về sau 1 kí tự

Remark:

 • Hàm printf( ) in các kí tự và giá trị ra đầu ra chuẩn ( màn hình console).
 • Hàm printf( ) trả về số lượng kí tự in ra màn hình thành công.

Ví dụ:

#include "conio.h"
#include <stdio.h>

void main( void )
{
  int x = 14;
  char s[] = "vncoding.net";
  char name[] = "VuHongViet";
  int age = 25;
  printf("\nHello Everybody");
  printf("\nx = %d", x);
  printf("\nx = %x", x);
  printf("\nx = %o", x);
  printf("\nx = %e", x);

  printf("\nMy forum is: %s", s);
  printf("\nMy name's: %s. I'm %d age", name, age);

  getch();
}

Kết quả:

Hàm printf

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*