Hàm scanf đọc dữ liệu từ bàn phím

int scanf(const char *format [,argument]...);

Parameter:

format: định dạng nhập dữ liệu

argument: biến tùy chọn (giống như hàm printf( ))

Remark:

  • Hàm scanf( ) đọc dữ liệu từ đầu vào và lưu giá trị này vào các biến.
  • Hàm scanf( ) trả về số lượng trường dữ liệu được đọc vào thành công.

Ví dụ: Khai báo biến nguyên n, nhập giá trị cho biến n từ bàn phím.

#include "conio.h"
#include <stdio.h>

void main( void )
{
    int n;
    scanf("%d", &n);
    printf("n = %d", n);
    getch();
}

Kết quả:

Hàm scanf nhập dữ liệu từ bàn phím

Be the first to comment

Leave a Reply