Hàm abort kết thúc chương trình đang chạy

void abort( void );

Parameter:

void

Remark:

Hàm abort( ) kết thúc chương trình đang chạy. Dialog lỗi sẽ xuất hiện trên màn hình console.

Ví dụ:

#include "stdio.h"
#include "conio.h"
#include "stdlib.h"

void main( void )
{
  int a = 9, b = 0;
  if(b == 0)
    abort();
  else
    printf("\na/b = %d/%d = %f", a, b, (float)a/b);
  getch();
}

Kết quả:

Hàm abort( ) kết thúc chương trình đang chạy
Hàm abort( ) kết thúc chương trình đang chạy

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*