Hàm atof convert string thành số thập phân

double atof(const char *str);

Parameter:

str: chuỗi kí tự cần convert

Remark:

Hàm atof( ) convert chuỗi kí tự (kiểu char*) thành kiểu double.

 • Hàm atof( ) trả về 0.0 nếu convert không thành công
 • Trong trường hợp overflow, errno được set hằng số ERANGE

Ví dụ:

#include "stdio.h"
#include "conio.h"
#include "stdlib.h"

void main( void )
{
  char *str = NULL;
  double value = 0;

  // An example of the atof function
  // using leading and training spaces.
  str = " 3336402735171707160320 ";
  value = atof( str );
  printf( "Function: atof( \"%s\" ) = %e\n", str, value );

  // Another example of the atof function
  // using the 'd' exponential formatting keyword.
  str = "3.1412764583d210";
  value = atof( str );
  printf( "Function: atof( \"%s\" ) = %e\n", str, value );

  // An example of the atof function
  // using the 'e' exponential formatting keyword.
  str = " -2309.12E-15";
  value = atof( str );
  printf( "Function: atof( \"%s\" ) = %e\n", str, value );

  getch();
}

Kết quả:

Hàm atof convert string thành dấu phẩy động
Hàm atof convert string thành dấu phẩy động

Be the first to comment

Leave a Reply