Hàm clock tính thời gian mà processor thực hiện chương trình

clock_t clock( void );

 Parameter:

void

Remark:

Hàm clock( ) dùng để tính thời gian mà processor sử dụng để thực hiện một khối lệnh trong chương trình.

 • Hàm trả về xung clock đã trôi qua của processor. Để đổi ra giây, ta đem số xung clock chia cho CLOCKS_PER_SEC (có giá trị 1000).
 • Hàm trả về -1 nếu không xác định được số xung clock.

Ví dụ:

#include "stdio.h"
#include "conio.h"
#include "time.h"

void main( void )
{
  clock_t start, finish;
  double duration;
  long i = 600000L;
  start = clock();
  while(i--);
    finish = clock();
  duration = (float)(finish - start)/CLOCKS_PER_SEC;

  printf("\nDuration is to perform while(i--) is: %f seconds", duration);
  getch();
}

Kết quả:

Hàm clock đo thời gian thực hiện chương trình
Hàm clock đo thời gian thực hiện chương trình

1 Comment on Hàm clock tính thời gian mà processor thực hiện chương trình

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*