Hàm exit( ) kết thúc chương trình đang chạy

void exit(int status);

Parameter:

status: mã exit

Remark:

Hàm exit( ) kết thúc chương trình đang chạy. Khác với hàm abort, hàm exit không show error dialog.

 • status là 0 để chỉ hàm kết thúc bình thường
 • status khác 0 để chỉ hàm kết thúc bất thường.

Ví dụ:

#include "stdio.h"
#include "conio.h"
#include "stdlib.h"

void main( void )
{
  int a = 9, b = 0;
  if(b == 0)
    exit(1);
  else
    printf("\na/b = %d/%d = %f", a, b, (float)a/b);

  getch();
}

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*