Hàm free giải phóng vùng nhớ đã cấp phát

void free( void *memblock );

Parameter:

memblock: con trỏ trỏ tới vùng nhớ đã cấp phát

Remark:

Hàm free( ) giải phóng vùng nhớ đã cấp phát. Giúp cho chương trình tránh khỏi leak memory.

Ví dụ: xem ví dụ hàm malloc

 

Be the first to comment

Leave a Reply