Hàm localtime convert timer thành thời gian

struct tm *localtime(const time_t *timer);

Parameter:

timer: con trỏ tới vùng nhớ lưu thời gian ( lấy từ hàm time( ))

Remark:

Hàm localtime( ) convert timer thành thời gian(giờ, phút, giây, ngày, tháng, năm,..) lưu vào struct tm.

Ví dụ: xem hàm asctime.

Be the first to comment

Leave a Reply