Hàm malloc cấp phát bộ nhớ động

void *malloc(size_t size);

Parameter:

size: số byte cần cấp phát

Remark:

Hàm malloc( ) cấp phát vùng nhớ (các byte liên tiếp).

 • Hàm trả về con trỏ tới vùng nhớ nếu thành công
 • Hàm trả về NULL nếu không đủ vùng nhớ

Chú ý:

 • Hàm malloc( ) có thể dùng để cấp phát vùng nhớ cho kiểu dữ liệu: mảng kí tự (char*), int*, struct,…

Ví dụ:

#include "stdio.h"
#include "conio.h"
#include "stdlib.h"

void main( void )
{
  char *string;
  // Allocate space for a path name
  string = (char*)malloc( _MAX_PATH );
  if( string == NULL )
  printf( "Insufficient memory available\n" );
  else
  {
    printf( "Memory space allocated for path name\n" );
    free( string );
    printf( "Memory freed\n" );
  }
  getch();
}

Kết quả:

Hàm malloc cấp phát bộ nhớ động
Hàm malloc cấp phát bộ nhớ động

Be the first to comment

Leave a Reply