Hàm memcpy sẽ copy n byte từ vùng nhớ nguồn vào vùng nhớ đích

void *memcpy(void *dest, const void *src, size_t count);

Parameter:

dest: vùng nhớ mới chứa số byte copy từ src (kiểu int, long, char,…)

src: vùng nhớ chứa dữ liệu cần copy

count: số byte cần copy

Remark:

Hàm memcpy( ) sẽ copy count byte từ src vào vùng nhớ mới dest. Nếu vùng nhớ của dest và src bị chồng lên nhau (overlap) thì hàm sẽ không xử lí được hoặc xử lí không đúng.

Chú ý: kích thước vùng nhớ phải lớn hơn hoặc bằng kích thước của src.

Ví dụ: xem hàm memmove.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*