Hàm strcat nối 2 chuỗi

char *strcat(char *strDestination, const char *strSource);

Parameter:

strDestination: chuỗi kí tự đích

strSource: chuỗi kí tự nguồn

Remark:

Hàm strcat( ) nối chuỗi strSource vào cuối chuỗi strDestination.

 • Hàm trả về chuỗi

Chú ý:

Độ dài của chuỗi kí tự đích phải đủ chứa cả chuỗi kí tự nguồn.

Ví dụ:

#include "stdio.h"
#include "conio.h"
#include "string.h"

void main( void )
{
  char s[20];

  strcpy(s, "AA BB CC");
  printf("\ns = %s", s);
  strcat(s, " DD EE");
  printf("\ns = %s", s);

  getch();
}

Kết quả:

Hàm strcat nối 2 chuỗi
Hàm strcat nối 2 chuỗi

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*