Hàm strcmp so sánh 2 chuỗi

int strcmp(const char *string1, const char *string2);

Parameter:

string1, string2:  2 chuỗi đầu vào để so sánh.

Remark:

Hàm strcmp( ) so sánh nội dung 2 chuỗi. Giá trị trả về của hàm strcmp( ) phụ thuộc vào nội dung của 2 chuỗi.

 • Giá trị trả về > 0: chuỗi 1 “lớn hơn” chuỗi 2
 • Giá trị trả về = 0: 2 chuỗi có nội dung giống nhau
 • Giá trị trả về < 0: chuỗi 1 “nhỏ hơn” chuỗi 2

Ví dụ:

#include "stdio.h"
#include "conio.h"
#include "string.h"

void main( void )
{
  char s1[] = "vncoding.net";
  char s2[] = "coding.net";
  int res;
  res = strcmp(s1, s2);
  if(res < 0)
    printf("\n'%s' < '%s'", s1, s2);
  else if(res == 0)
    printf("\n'%s' == '%s'", s1, s2);
  else
    printf("\n'%s' > '%s'", s1, s2);

  res = strcmp(s1+2, s2);
  if(res < 0)
    printf("\n'%s' < '%s'", s1+2, s2);
  else if(res == 0)
    printf("\n'%s' == '%s'", s1+2, s2);
  else
    printf("\n'%s' > '%s'", s1+2, s2);

  getch();
}

Kết quả:

Hàm strcmp so sánh 2 chuỗi
Hàm strcmp so sánh 2 chuỗi

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*