Hàm strncpy copy một số byte từ chuỗi nguồn sang chuỗi đích

char *strncpy(char *strDest, const char *strSource, size_t count);

Parameter:

strDest: chuỗi kí tự đích

strSource: chuỗi kí tự nguồn

count: số kí tự cần coppy

Remark:

Hàm strncpy( ) copy một số byte từ strSource sang strDest và trả về strDest.

 • Nếu count nhỏ hơn số lượng byte của strSource, thì kí tự NULL sẽ không được chèn tự động vào cuối string được copy.
 • Nếu count lớn hơn số lượng byte của strSource, thì string đích sẽ được chèn các kí tự NULL đến số kí tự bằng count.

Ví dụ:

#include "stdio.h"
#include "conio.h"
#include "string.h"

void main( void )
{
  char s[20];

  strcpy(s, "AA BB CC");
  printf("\ns = %s", s);

  strncpy(s, "aa", 2);
  printf("\ns = %s", s);

  strncpy(s + 3, "bb", 1);
  printf("\ns = %s", s);

  strncpy(s, "ZZ", 3);
  printf("\ns = %s", s);

  getch();
}

Kết quả:

Hàm strncpy copy một số byte từ chuỗi nguồn sang chuỗi đích
Hàm strncpy copy một số byte từ chuỗi nguồn sang chuỗi đích

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*