Hàm strpbrk trả về con trỏ tới vị trí xuất hiện đầu tiên của 1 trong các kí tự

char *strpbrk(const char *str, const char *strCharSet);

Parameter:

str: chuỗi đầu vào

strCharSet: bộ kí tự cần tìm

Remark:

 • Hàm strpbrk( ) trả về con trỏ tới vị trí xuất hiện đầu tiên của 1 trong các kí tự (trong bộ kí tự strCharSet).
 • Hàm trả về NULL, nếu không tìm thấy hoặc str, strCharSet = NULL.

Ví dụ:

#include "stdio.h"
#include "conio.h"
#include "string.h"

void main( void )
{
  char string[100] = "The 3 men and 2 boys ate 5 pigs\n";
  char *result = NULL;

  // Return pointer to first digit in "string".
  printf( "1: %s\n", string );
  result = strpbrk( string, "0123456789" );
  printf( "2: %s\n", result++ );

  result = strpbrk( result, "0123456789" );
  printf( "3: %s\n", result++ );

  result = strpbrk( result, "0123456789" );
  printf( "4: %s\n", result );
  getch();
}

Kết quả:

Hàm strpbrk trả về con trỏ tới vị trí xuất hiện đầu tiên của 1 trong các kí tự
Hàm strpbrk trả về con trỏ tới vị trí xuất hiện đầu tiên của 1 trong các kí tự

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*