Hàm strtod tách số từ string

double strtod(const char *nptr, char **endptr);

Parameter:

nptr: chuỗi kí tự (kiểu char*) cần convert

endptr: con trỏ trỏ tới kí tự không thể convert được.

Remark:

Hàm strtod( ) convert chuỗi kí tự đầu vào thành số double (long). Hàm strtod( ) sẽ đọc và convert cho tới khi gặp kí tự không convert được thành số.

 • Hàm trả về +/- HUGE_VAL khi overflow.
 • Hàm trả về 0 nếu không thể convert string hoặc underflow.
 • Trong cả 2 trường hợp overflow, underflow, errno được set ERANGE

Ví dụ:

#include "stdio.h"
#include "conio.h"
#include "stdlib.h"

void main( void )
{
  char *string, *stopstring;
  double x;

  string = "3.1415926This stopped it";
  x = strtod( string, &stopstring );
  printf( "string = %s\n", string );
  printf(" strtod = %f\n", x );
  printf(" Stopped scan at: %s\n\n", stopstring );

  getch();
}

Kết quả:

Hàm strtod tách số từ string
Hàm strtod tách số từ string

Be the first to comment

Leave a Reply