struct tm

struct tm

struct gồm các thành phần trên lịch hệ thống bao gồm:

tm_sec : giây (0 – 59)

tm_min : phút (0 – 59)

tm_hour : giờ (0 – 23)

tm_mday : ngày (1 – 31)

tm_mon : tháng (0 – 11), 0 : tháng 1

tm_year : năm hiện tại ( cộng thêm 1900)

tm_wday : ngày trong tuần (0 – 6), 0 : chủ nhật

tm_yday : ngày trong năm (0 – 365), 0 : ngày 1/1

tm_isdst : quy ước giờ mùa hè là quy ước tăng 1 khoảng thời gian (thường là 1 giờ) so với giờ tiêu chuẩn. Tại một số địa phương của một số quốc gia, trong một giai đoạn (thường là vào mùa hè) trong năm.
Quy ước này thường được thực hiện tại các nước ôn đới hay gần cực, nơi mà vào mùa hè, ban ngày bắt đầu sớm hơn so với mùa đông vài tiếng đồng hồ. Nó có ý nghĩa thực tiễn là giúp tiết kiệm năng lượng chiếu sáng và sưởi ấm, khi tận dụng ánh sáng ban ngày của ngày làm việc từ sớm, giảm chiếu sáng ban đêm nhờ ngủ sớm. Chính vì ý nghĩa này mà một số nước gọi quy ước này với cái tên “Giờ tiết kiệm ánh sáng ngày” (daylight saving time trong tiếng anh).

  • tm_isdst > 0: đang thực hiện quy ước này
  • tm_isdst = 0 : không thực hiện quy ước này
  • tm_isdst < 0 : không xác định được thông tin.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*