Convert wchar sang multibyte và ngược lại

Như các bạn đã biết, kiểu multibyte là kiểu char*, kích thước mỗi phần tử của mảng char là: sizeof(char) = 1 byte. Trong khi đó, kích thước của phần tử mảng wchar_t là 2 byte. Dưới đây, tôi sẽ giới thiệu đến các bạn các cách convert từ wchar sang multibyte và ngược lại.

Convert wchar sang multibyte

Sử dụng hàm wcstombs()

Ví dụ: sử dụng hàm wcstombs() convert wchar sang multibyte

#include <stdio.h> /* printf */
#include <stdlib.h> /* wcstombs, wchar_t(C) */
#include "conio.h"

void main() 
{
  const wchar_t str[] = L"vncoding.net";
  char buffer[32];
  int ret;

  printf ("wchar_t string: %ls \n", str);

  ret = wcstombs(buffer, str, sizeof(buffer));
  if (ret == 32) buffer[31] = '\0';
  if (ret) printf ("multibyte string: %s \n", buffer);

  getch();
}

Kết quả:

Hàm wcstombs convert wchar sang multibyte
Hàm wcstombs convert wchar sang multibyte

Sử dụng hàm WideCharToMultiByte()

Ví dụ: sử dụng hàm WideCharToMultiByte( ) convert wchar sang multibyte

#include <stdio.h> /* printf */
#include <stdlib.h> /* malloc() */
#include "conio.h" /* getch()*/
#include <windows.h> /* WideCharToMultiByte*/

void main() 
{
  const wchar_t str[] = L"vncoding.net";
  char* mbBuf;
  int ret;

  printf ("wchar_t string: %ls \n", str);

  int nChars = WideCharToMultiByte(CP_ACP, 0, str, -1, 0, 0, NULL, NULL);
  mbBuf = (char*)malloc(nChars);
  if (mbBuf)
  {
    memset(mbBuf, 0x00, nChars);
    WideCharToMultiByte(CP_ACP, 0, str, -1, mbBuf, nChars, NULL, NULL);
    printf ("multibyte string: %s \n", mbBuf);
    free(mbBuf);
  }
  getch();
}

Kết quả:

Hàm WideCharToMultiByte convert wchar sang multibyte
Hàm WideCharToMultiByte convert wchar sang multibyte

 

Convert multibyte sang widechar

Sử dụng hàm mbstowcs()

Ví dụ:

#include <stdio.h> /* printf */
#include <stdlib.h> /* malloc() */
#include "conio.h" /* getch()*/

void main() 
{
  const char str[] = "vncoding.net";
  wchar_t wcBuf[32];
  int ret;

  printf ("multibyte string: %s \n", str);
  ret = mbstowcs( wcBuf, str, sizeof(wcBuf) );
  if (ret == 32) wcBuf[31] = '\0';
  if (ret) printf ("wchar_t string: %ls \n", wcBuf);

  getch();
}

Kết quả:

Hàm mbstowcs convert multibyte sang wchar
Hàm mbstowcs convert multibyte sang wchar

 

Sử dụng hàm MultiByteToWideChar()

Ví dụ: 

#include <stdio.h> /* printf */
#include <stdlib.h> /* malloc() */
#include "conio.h" /* getch()*/
#include <windows.h> /* WideCharToMultiByte*/
#include "wchar.h" /* wmemset*/

void main() 
{
  const char str[] = "vncoding.net";
  wchar_t* wcBuf;
  int ret;

  printf ("multibyte string: %s \n", str);
  //nChars: the number of character
  int nChars = MultiByteToWideChar(CP_ACP, 0, str, -1, NULL, 0);
  wcBuf = (wchar_t*)malloc(nChars*sizeof(wchar_t));
  if (wcBuf)
  {
    wmemset(wcBuf, 0x00, nChars);
    MultiByteToWideChar(CP_ACP, 0, str, -1, (LPWSTR)wcBuf, nChars);
    printf ("wchar_t string: %ls \n", wcBuf);
    free(wcBuf);
  }
  getch();
}

Kết quả:

Hàm MultiByteToWideChar convert multibyte sang wchar
Hàm MultiByteToWideChar convert multibyte sang wchar

 

Be the first to comment

Leave a Reply