Tính PI

November 1, 2015 VietVH 0

Yêu cầu: Tính PI với sai số 0.0001 theo công thức: PI/4 = 1 – 1/3 + 1/5 – 1/7 +…

Tính e^x

November 1, 2015 VietVH 0

Yêu cầu: Nhập 1 số c > 0 (sai số) và 1 số thực x rồi tính : e^x = 1 + x/1! + x^2/2! + […]

Tính cosx

November 1, 2015 VietVH 0

Yêu cầu: Nhập một số c>0 (ví dụ c = 0.0001) và một số thực x rồi tính: cos(x)= 1 – x^2/2! + x^4/4! – […]

Tính sin(x)

November 1, 2015 VietVH 0

Yêu cầu: Lập chương trình tính sin(x) với độ chính xác 0.0001 theo công thức: sin(x) = x – x^3/3! + x^5/5! – …+(-1)^n.x^(2n+1)/(2n+1)!

1 14 15 16