Chuỗi kí tự

Chuỗi (string) là 1 mảng các kí tự và kết thúc bằng kí tự NULL.

a. Khai báo

char <tên chuỗi>[<kích thước>];

Ví dụ 1:

char name[30];
 • Tên name
 • Có thể lưu 1 chuỗi tối đa 29 kí tự (vì phần tử cuối cùng của mảng name[29] sẽ được trình biên dịch chèn thêm kí tự NULL vào)

Ví dụ 2: Khai báo và khởi tạo cho 1 chuỗi kí tự và in ra màn hình tên đó

#include "stdio.h"
#include "conio.h"

void main()
{
  char chuoi[] = "vncoding.net";
  printf("\nchuoi[] = %s", chuoi);
  getch();
}

Kết quả:

chuỗi kí tự
chuỗi kí tự

 

Ví dụ 3: Nhập tên của bạn từ bàn phím và in ra tên bạn

#include "stdio.h"
#include "conio.h"

void main()
{
  char chuoi[30];
  printf("\nNhap ten ma ban yeu thich: ");
  gets(chuoi);
  printf("\nchuoi[] = %s", chuoi);
  getch();
}

Giải thích: chuỗi kí tự trên lưu được tên tối đa 29 kí tự, nếu bạn nhập quá 29 kí tự thì chương trình sẽ lỗi.

Để nhập 1 chuỗi kí tự từ bàn phím ta dùng hàm gets(<tên chuỗi>).

Kết quả:

chuỗi kí tự
chuỗi kí tự

Ví dụ 4: Khởi tạo 1 chuỗi và in ra chuỗi đó

#include "stdio.h"
#include "conio.h"
void main()
{
  char chuoi[10] = "vncoding.net";
  printf("\nChuoi = %s", chuoi);
  getch();
}

Giải thích: chương trình bị lỗi vì chuỗi “vncoding.net” có chiều dài quá 9 kí tự.

Để sử dụng các hàm thao tác chuỗi, ngôn ngữ lập trình C có cung cấp một số hàm để xử lí chuỗi. Để sử dụng các hàm này, đầu mỗi chương trình ta cần khai báo thư viện: string.h

Ví dụ 5: Nhập 1 chuỗi và tính độ dài của chuỗi

#include "stdio.h"
#include "conio.h"
#include "string.h"

void main()
{
  char chuoi[30];
  printf("\nNhap chuoi: ");
  gets(chuoi);
  printf("\nChieu dai chuoi '%s' la %d", chuoi, strlen(chuoi));
  getch();
}

Giải thích: hàm strlen(<tên chuỗi>) trả về độ dài của chuỗi kí tự. Kết quả demo như sau:

Hàm tính độ dài chuỗi
Hàm tính độ dài chuỗi

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*