Hàm đảo các kí tự của 1 chuỗi

Yêu cầu: Đảo các kí tự của 1 chuỗi

Thuật toán: dùng biến tạm lưu chuỗi được đảo ngược

/************************Invert string******************
* Author: vncoding
* Date : 22/12/2015
* Modify: vncoding
***************************************************************/
#include "stdio.h"
#include "conio.h"
#include "stdlib.h" // thu vien ham malloc()
#include "string.h" // thu vien ham memset()

#define MAX_LENGTH 100

char* InvertString(char *str);

void main()
{
  char str[MAX_LENGTH];
  printf("\nNhap chuoi khong qua 100 ki tu: ");
  fflush(stdin);
  gets(str);
  printf("\nChuoi dao nguoc: %s", InvertString(str));
  getch();
}
// Ham dao cac ki tu trong chuoi
char* InvertString(char *str)
{
  char *pTemp;
  int length = strlen(str);
  int i = 0;
  pTemp = (char*)malloc(length + 1);
  if(pTemp == NULL)
  {
    printf("\nError in memory");
    return NULL;
  }
  memset(pTemp, NULL, length + 1); // assign pTemp = NULL
  while(i < length)
  {
    *(pTemp + i) = *(str + length - 1 - i);
    i++;
  }
  *(pTemp + i) = '\0';
  
  return pTemp;
}

Kết quả:

Đảo ngược các kí tự 1 chuỗi
Đảo ngược các kí tự 1 chuỗi

3 Comments on Hàm đảo các kí tự của 1 chuỗi

Leave a Reply