Hàm đảo các kí tự của 1 chuỗi

Yêu cầu: Đảo các kí tự của 1 chuỗi

Thuật toán: dùng biến tạm lưu chuỗi được đảo ngược

/************************Invert string******************
* Author: vncoding
* Date : 22/12/2015
* Modify: vncoding
***************************************************************/
#include "stdio.h"
#include "conio.h"
#include "stdlib.h" // thu vien ham malloc()
#include "string.h" // thu vien ham memset()

#define MAX_LENGTH 100

char* InvertString(char *str);

void main()
{
  char str[MAX_LENGTH];
  printf("\nNhap chuoi khong qua 100 ki tu: ");
  fflush(stdin);
  gets(str);
  printf("\nChuoi dao nguoc: %s", InvertString(str));
  getch();
}
// Ham dao cac ki tu trong chuoi
char* InvertString(char *str)
{
  char *pTemp;
  int length = strlen(str);
  int i = 0;
  pTemp = (char*)malloc(length + 1);
  if(pTemp == NULL)
  {
    printf("\nError in memory");
    return NULL;
  }
  memset(pTemp, NULL, length + 1); // assign pTemp = NULL
  while(i < length)
  {
    *(pTemp + i) = *(str + length - 1 - i);
    i++;
  }
  *(pTemp + i) = '\0';
  
  return pTemp;
}

Kết quả:

Đảo ngược các kí tự 1 chuỗi
Đảo ngược các kí tự 1 chuỗi

3 Comments on Hàm đảo các kí tự của 1 chuỗi

  • Đấy là nguyên tắc em là, cấp phát bộ nhớ phải đi kèm với memset.
   Em nên làm theo. Vì một số trường hợp không memset, vùng nhớ chưa được khởi tạo, kết quả sẽ sai.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*