Hàm đo độ dài của 1 chuỗi

Yêu cầu: tính độ dài của chuỗi

Thuật toán: đếm số kí tự đến khi gặp kí tự kết thúc (NULL)

Hoặc các bạn có thể sử dụng hàm strlen

/************************Length of string******************
* Author: vncoding
* Date : 22/12/2015
* Modify: vncoding
***************************************************************/
#include "stdio.h"
#include "conio.h"

long LengthOfString(char* s);

void main()
{
  char s[] = "vncoding.net";
  int len = LengthOfString(s);
  printf("%d", len);
  getch();
}

long LengthOfString(char* s)
{
  int len = 0;
  while(*s != NULL)
  {
    len++;
    s++;
  }
  return len;
}

Kết quả:

12

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*