Hàm đo độ dài của 1 chuỗi

Yêu cầu: tính độ dài của chuỗi

Thuật toán: đếm số kí tự đến khi gặp kí tự kết thúc (NULL)

Hoặc các bạn có thể sử dụng hàm strlen

/************************Length of string******************
* Author: vncoding
* Date : 22/12/2015
* Modify: vncoding
***************************************************************/
#include "stdio.h"
#include "conio.h"

long LengthOfString(char* s);

void main()
{
  char s[] = "vncoding.net";
  int len = LengthOfString(s);
  printf("%d", len);
  getch();
}

long LengthOfString(char* s)
{
  int len = 0;
  while(*s != NULL)
  {
    len++;
    s++;
  }
  return len;
}

Kết quả:

12

2 Comments on Hàm đo độ dài của 1 chuỗi

  • Mục đích của bài này là để ae luyện sử dụng vòng lặp thôi. Nếu em gặp các bài toán liên quan xử lí chiều dài chuỗi, thì dùng strlen nhé.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*