Kiểm tra tính đối xứng của chuỗi

Yêu cầu: Kiểm tra tính đối xứng của chuỗi

Ví dụ: “VNCODING”: là chuỗi không đối xứng, “RADAR” là chuỗi đối xứng.

Thuật toán:

Lần lượt so sánh các cặp kí tự của chuỗi nếu khác return false

/***************Check string is symmetry***********************
* Author: vncoding
* Date : 11/01/2016
***************************************************************/
#include "stdio.h"
#include "conio.h"
#include "string.h"

bool isSymStr(const char *str);

void main()
{
  char str1[] = "vncoding.net";
  char str2[] = "RADAR";
  printf("'%s' is symmetry: %s\n", str1, isSymStr(str1)? "TRUE" : "FALSE");
  printf("'%s' is symmetry: %s\n", str2, isSymStr(str2)? "TRUE" : "FALSE");
  getch();
}

/************************************************
Check whether string is symmetry or not?
- if symmetry, return true
- if not, return false
*************************************************/
bool isSymStr(const char *str)
{
  int i, len = strlen(str);
  bool re = true;
  for (i = 0; i < len/2; i++)
  {
    if (str[i] != str[len-i-1])
    {
      re = false;
      break;
    }
  }
  return re;
}

Kết quả:

Kiểm tra tính đối xứng của chuỗi
Kiểm tra tính đối xứng của chuỗi

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*