Thay thế kí tự trong chuỗi

Yêu cầu: Thay thế kí tự space trong chuỗi bằng kí tự khác

Thuật toán: duyệt từng phần tử và kiểm tra nếu là kí tự sapce, thay bằng kí tự khác.

/***************Replace space***********************
* Author: vncoding
* Date : 11/01/2016
***************************************************************/
#include "stdio.h"
#include "conio.h"
#include "string.h"

void repstr(char *str, char c);

void main()
{
  char str[] = "vn coding forum ";
  char c = '+';
  printf("original string: '%s'\n", str);
  repstr(str, c);
  printf("new string: '%s'\n", str);
  getch();
}

/************************************************
Replace space by character c
*************************************************/
void repstr(char *str, char c)
{
  char *p = str;
  while(*p != NULL)
  {
    if (*p == ' ' || *p == '\t')
    {
      *p = c;
    }
    p++;
  }
}

Kết quả:

Thay thế kí tự trong chuỗi
Thay thế kí tự trong chuỗi

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*