Sử dụng struct để biểu diễn và hiển thị thời gian giờ, phút, giây

Yêu cầu: Viết chương trình sử dụng struct để biểu diễn và hiển thị giờ, phút, giây và tính toán khoảng thời gian giữa 2 mốc thời gian(h/m/s)

/**************************************************************************
Project: use struct to express h:m:s

When Who What
20/03/2014 vncoding create
***************************************************************************/
#include <stdio.h>
#include <conio.h>

typedef struct 
{
  int h;
  int m;
  int s;
}TIME, *PTIME;

void importTime(PTIME time);
void dispTime(TIME time);
TIME calcTime(TIME time1, TIME time2);

void main()
{
  TIME time1,time2,time;
  //time1
  importTime(&time1);
  printf("\n(Time 1) ");
  dispTime(time1);
  //time2
  importTime(&time2);
  printf("\n(Time 2) ");
  dispTime(time2);
  // time = |tim1 - time2|;
  printf("\n(Time 2 - Time 1) ");
  time = calcTime(time1, time2);
  dispTime(time);
  getch();
}

/*****************************************************************
Description: - display time like hh:mm:ss
return : void
******************************************************************/
void dispTime(TIME time)
{
  printf("hh:mm:ss = %.2d:%.2d:%.2d\n", time.h, time.m, time.s);
}

/*****************************************************************
Description: - import time
- save h,m,s to struct time
- return : void
******************************************************************/
void importTime(PTIME time)
{
  int h,m,s;
  printf("\nImport time:");
  // Hour
  do 
  {
    printf("\nGio: ");
    scanf("%d", &h);
  } while (h < 0 || h > 23);
  // Minute
  do 
  {
    printf("\nPhut: ");
    scanf("%d", &m);
  } while (m < 0 || m > 59);
  // Sencond
  do 
  {
    printf("\nGiay: ");
    scanf("%d", &s);
  } while (s < 0 || s > 59);

  //save this time to struct
  time->h = h;
  time->m = m;
  time->s = s; 
}

TIME calcTime(TIME time1, TIME time2)
{
  int s1 = 0, s2 = 0;
  int s;
  TIME time;
  s1 = 60*60*time1.h + 60*time1.m + time1.s;
  s2 = 60*60*time2.h + 60*time2.m + time2.s;
  s = s1 - s2;
  if(s < 0)
  {
    s = (-1)*s;
  }
  time.m = s/60;
  time.s = s%60;
  time.h = time.m/60;
  time.m = time.m%60;

  return time;
}

Kết quả:

Sử dụng struct để biểu diễn và hiển thị giờ, phút, giây
Sử dụng struct để biểu diễn và hiển thị giờ, phút, giây

2 Comments on Sử dụng struct để biểu diễn và hiển thị thời gian giờ, phút, giây

  • @nguyen dinh tin,
   Anh dùng toàn từ đơn giản mà :)
   Em xác định theo lập trình thì trình English cũng phải biết 1 chút để đặt tên biên, comment,…bla bla

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*