Biểu diễn số phức bằng struct

Yêu cầu:

Sử dụng struct để biểu diễn số phức. Hãy viết các hàm thực hiện các công việc sau:
– Tính tổng, hiệu, tích, thương 2 số phức

/***************************Complex****************************
* Author: vncoding
* Date : 12/01/2016
***************************************************************/
#include <stdio.h>
#include <conio.h>

typedef struct 
{
  float real; // phan thuc
  float image; // phan ao

}COMPLEX;

void ImportCOMPLEX(COMPLEX *comp, const char name);
COMPLEX CalCOMPLEX(COMPLEX compA, COMPLEX compB, const char op);
void ShowCOMPLEX(COMPLEX comp, const char name);


void main()
{
  COMPLEX compA, compB, compC;
  int sel;
  char c;
  // Nhap 2 so phuc A,B
  ImportCOMPLEX(&compA, 'A');
  ImportCOMPLEX(&compB, 'B');

  ShowCOMPLEX(compA, 'A');
  ShowCOMPLEX(compB, 'B');
  do
  {
    printf("\n\n1. Cong 2 so phuc: C = A+B");
    printf("\n2. Tru 2 so phuc: C = A-B");
    printf("\n3. Nhan 2 so phuc: C = A*B");
    printf("\n4. Chia 2 so phuc: C = A/B");
    printf("\nBan chon: ");
    scanf("%d", &sel);

    switch(sel)
    {
    case 1:
      compC = CalCOMPLEX(compA, compB, '+');
      ShowCOMPLEX(compC,'C');
      break;
    case 2:
      compC = CalCOMPLEX(compA, compB, '-');
      ShowCOMPLEX(compC, 'C');
      break;
    case 3:
      compC = CalCOMPLEX(compA, compB, '*');
      ShowCOMPLEX(compC, 'C');
      break;
    case 4:
      compC = CalCOMPLEX(compA, compB, '/');
      ShowCOMPLEX(compC, 'C');
      break;
    }
    printf("\nBan co muon tiep tuc ko: (y/n)?");
    fflush(stdin);
    c = getchar();
  }
  while( c == 'y' || c == 'Y');
  getch();
}

// Ham nhap so phuc
void ImportCOMPLEX(COMPLEX *complex, const char name)
{
  printf("\n=============So phuc %c================", name);
  printf("\nPhan thuc: ");
  scanf("%f", &complex->real);
  printf("\nPhan ao: ");
  scanf("%f", &complex->image);
}

// Ham tinh toan so phuc
COMPLEX CalCOMPLEX(COMPLEX compA, COMPLEX compB, const char op)
{
  COMPLEX compC;
  switch(op)
  {
  case '+': // A+B
    compC.real = compA.real + compB.real;
    compC.image = compA.image + compB.image;
    break;
  case '-': // A-B
    compC.real = compA.real - compB.real;
    compC.image = compA.image - compB.image;
    break;
  case '*': // A*B
    compC.real = compA.real*compB.real - compA.image*compB.image;
    compC.image = compA.real*compB.image + compA.image*compB.real;
    break;
  case '/': // A/B
    compC.real = (float)(compA.real*compB.real + compA.image*compB.image)/
           (compB.real*compB.real + compB.image*compB.image);
    compC.image = (float)(compA.image*compB.real - compA.real*compB.image)/
           (compB.real*compB.real + compB.image*compB.image);
    break;
  default:
    printf("\nToan tu khong hop le");
  }
  return compC;
}

// Ham hien thi so phuc
void ShowCOMPLEX(COMPLEX complex, const char name)
{
  if(complex.image > 0)
    printf("\nSo phuc %c: %0.2f + %0.2fi", name, complex.real, complex.image);
  else if(complex.image == 0)
    printf("\nSo phuc %c: %0.2f", name, complex.real);
  else
    printf("\nSo phuc %c: %0.2f - %0.2fi", name, complex.real, (-1)*complex.image);
}

Kết quả:

Biểu diễn số phức bằng struct
Biểu diễn số phức bằng struct

 

 

2 Comments on Biểu diễn số phức bằng struct

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*