Xây dựng một lớp Time mô tả thông tin về giờ, phút giây

Yêu cầu:

Xây dựng một lớp Time mô tả thông tin về giờ, phút giây. Lớp có các thành phần sau:
– Các thuộc tính mô tả giờ, phút, giây.
– Hàm tạo gồm có 3 tham số: giờ, phút, giây và giá trị mặc định là 0.
– Hàm thành phần set(int, int, int) để xác lập thời gian.
– Hàm hiển thị thời gian theo 24 tiếng
– Hàm hiển thị thời gian theo 12 tiếng (AM và APM)
– Các hàm thành phần dùng để lấy giá trị và xác lập giá trị cho từng thành phần giờ, phút, giây.

/**************************************************************
* Author: vncoding
* Date : 24/01/2016
***************************************************************/
#include <iostream> 
#include <iomanip>
using namespace std;

class CTime
{
private:
  int hour;
  int minute;
  int second;
public:
  // Ham tao
  CTime(int h = 0, int m = 0, int s = 0): hour(h), minute(m), second(s)
  {
  }
  void set(int h, int m, int s)
  {
    hour = h;
    minute = m;
    second = s;
  }
  void setHour(int h) {hour = h;}
  void setMinute(int m) {minute = m;}
  void setSencond(int s) {second = s;} 
  int getHour() {return hour;}
  int getMinute() {return minute;}
  int getSecond() {return second;}
  bool checkValidTime();
  void display24();
  void display12();
};

void CTime::display24()
{
  if (checkValidTime())
  {
    cout << setfill('0') << setw(2) << hour << " : " 
       << setfill('0') << setw(2) << minute << " : " 
       << setfill('0') << setw(2) << second << endl;
  }
  else
  {
    cout << setfill('0') << setw(2) << hour << " : " 
       << setfill('0') << setw(2) << minute << " : " 
       << setfill('0') << setw(2) << second << " is invalid" << endl; } } void CTime::display12() { if (checkValidTime()) { if (hour >= 12)
    {
      cout << setfill('0') << setw(2) << hour-12 << " : " 
         << setfill('0') << setw(2) << minute << " : " 
         << setfill('0') << setw(2) << second << " (PM) " << endl;
    }
    else
    {
      cout << setfill('0') << setw(2) << hour << " : " 
         << setfill('0') << setw(2) << minute << " : " 
         << setfill('0') << setw(2) << second << " (AM)" << endl;
    }
  }
  else
  {
    cout << setfill('0') << setw(2) << hour << " : " 
       << setfill('0') << setw(2) << minute << " : " 
       << setfill('0') << setw(2) << second << " is invalid" << endl;
  }
}

bool CTime::checkValidTime()
{
  int h, m, s;
  h = getHour();
  m = getMinute();
  s = getSecond();
  if (h < 0 || h > 23 ||
    m < 0 || m > 59 ||
    s < 0 || s > 59)
  {
    return false;
  }
  return true;
}

void main()
{
  CTime time(30, 45, 0);
  time.display12();
  time.setSencond(30);
  time.display24();
  time.set(13, 59, 0);
  time.display24();
  system("pause");
}

Kết quả:

Xây dựng lớp CTime
Xây dựng lớp CTime

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*