Biểu diễn đa thức bằng danh sách liên kết

Đặt vấn đề:

Xét đa thức: P(x) = a0 + a1.x^2 + … + an.x^n.

Cách đơn giản nhất để biểu diễn đa thức là dùng mảng a[i] lưu hệ số của x^i. Các phép toán như: cộng, trử, nhân 2 đa thức,.. sẽ được thực hiện một cách dễ dàng nếu biểu diễn đa thức bằng mảng.
Tuy nhiên, biểu diễn đa thức bằng mảng có 1 hạn chế lớn là: khi đa thức có nhiều hệ số bằng 0 thì việc biểu diễn bằng mảng gây lãng phí bộ nhớ. Ví dụ: đa thức x^2014 + 1 đòi hỏi 1 mảng 2015 phần tử.


Do vậy, ta sẽ sử dụng danh sách liên kết để biểu diễn đa thức -> tiết kiệm tài nguyên bộ nhớ. Ta sẽ xây dựng danh sách chỉ chứa các hệ số khác không cùng số mũ tương ứng. Tuy nhiên, với cách làm này, việc cài đặt phép toán cho đa thức lại phức tạp hơn.

Yêu cầu:

 1. Biểu diễn đa thức bằng danh sách liên kết
 2. Nhập đa thức (hệ số, số mũ) (không cho phép nhập cùng số mũ, ví dụ: 2x^3 – 3x^2)
 3. Sắp xếp các phần tử theo sự tăng dần của số mũ.
 4. Thực hiện phép toán (cộng, trừ, nhân, chia)

Giải thuật:

Tham khảo cài đặt danh sách liên kết

/**************************************************************
* Express polynomial by Single Link List
* Author : VNCODING
* Date : 14/02/2016
***************************************************************/
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <stdlib.h>

// polynomial
typedef struct Node 
{
  float a;
  int n;
  Node *pNext;
}NODE;

struct POLY
{
  Node *pHead, *pTail;
};

void initSLL(POLY*);
bool isSLLEmpty(POLY);
NODE* createNode(float, int);
bool insertHead(POLY*, NODE*);
void delTail(POLY*);
void delList(POLY*);
void importPoly(POLY*);
void sortPoly(POLY*);
void sum2Poly(POLY, POLY, POLY*);
void displayPoly(POLY);


void main()
{
  int sel;
  char c;
  POLY p1, p2, p3;

  initSLL(&p1);
  initSLL(&p2);
  initSLL(&p3);

  printf("\n*************Da thuc***********");
  importPoly(&p1);
  importPoly(&p2);
  sortPoly(&p1);
  sortPoly(&p2);

  printf("\n1. Cong 2 da thuc");
  printf("\n2. Hien thi da thuc");
  while(1)
  {
    printf("\nBan chon: ");
    scanf("%d", &sel);
    switch(sel)
    {
    case 1:
      sum2Poly(p1, p2, &p3);
      break;
    case 2:
      displayPoly(p1);
      displayPoly(p2);
      displayPoly(p3);
      break;
    default:
      break;
    }
    printf("\nBan co muon thuc hien cac cong viec khac (Y/N)? ");
    fflush(stdin);
    c = getchar();
    if (c != 'y' && c != 'Y')
    {
      break;
    }
  }
  delList(&p1);
  delList(&p2);
  delList(&p3);
  getch();
}

/***************************************************
Function : initSLL()
Description: initialize linked list
Return : void
****************************************************/
void initSLL(POLY *list)
{
  list->pHead = list->pTail = NULL;
}

/***************************************************
Function : isSLLEmpty()
Description: check linked list is empty or not
Return : true: empty, false: not empty
****************************************************/
bool isSLLEmpty(POLY list)
{
  if (!list.pHead)
  {
    return true;
  }
  return false;
}

/*************************************************************
Function : createNode()
Description: create new node to store (a, n)
Parameter : a: factor, n: exponent
Return : pointer points to new node 
*************************************************************/
NODE* createNode(float a, int n)
{
  NODE* pNode = NULL;
  if(a == 0)
  {
    return NULL;
  }
  pNode = (NODE*)malloc(sizeof(NODE));
  if(!pNode)
  {
    return NULL;
  }
  else
  {
    pNode->a = a;
    pNode->n = n;
    pNode->pNext = NULL;
    return pNode;
  }
}

/*************************************************************
Function : insertHead()
Description: insert node to list
Parameter : list: pointer points to linked list
 node: pointer points to linked list
Return : true: success, false: fail 
*************************************************************/
bool insertHead(POLY *list, Node *node)
{
  if (!node)
  {
    return false;
  }
  node->pNext = list->pHead;
  list->pHead = node;
  if (!list->pTail)
  {
    list->pTail = node;
  }
  return true;
}

/*************************************************************
Function : delTail()
Description: delete last node in linked list
Parameter : list: pointer points to linked list
Return : void
*************************************************************/
void delTail(POLY* list)
{
  Node *pNode;
  pNode = list->pHead;
  if (!pNode)
  {
    return;
  }
  if (list->pHead == list->pTail)
  {
    list->pHead = list->pTail = NULL;
    free(pNode);
    return;
  }
  while (pNode->pNext != list->pTail)
  {
    pNode = pNode->pNext;
  }
  pNode->pNext = NULL;
  free(list->pTail);
  list->pTail = pNode;
}

/*************************************************************
Function : delList()
Description: delete list
Parameter : list: pointer points to linked list
Return : void
*************************************************************/
void delList(POLY* list)
{
  while (!isSLLEmpty(*list))
  {
    delTail(list);
  }
}

/*************************************************************
Function  : importPoly()
Description: 
Parameter : list: pointer points to linked list
Return   : void
*************************************************************/
void importPoly(POLY* p)
{
  float a;
  int n;
  char sel;
  NODE* pNode = NULL;
  while(1)
  {
    printf("\nNhap he so: ");
    scanf("%f", &a);
    printf("\nNhap so mu: ");
    scanf("%d", &n);
    pNode = createNode(a, n);
    insertHead(p, pNode);
    printf("\nBan co muon tiep tuc: (Y/N)? ");
    fflush(stdin);
    sel = getchar();
    //Exit
    if (sel != 'y' && sel != 'Y')
    {
      break;
    }
  }
}

/*************************************************************
Function : sortPoly()
Description: sort polynomial according to exponent
Parameter : list: pointer points to linked list
Return : void
*************************************************************/
void sortPoly(POLY* list)
{
  NODE* p, *q;
  float a;
  int n;
  for (p = list->pHead; p != NULL; p = p->pNext)
  {
    for (q = p->pNext; q != NULL; q = q->pNext)
    {
      if (p->n > q->n)
      {
        n = p->n;
        a = p->a;

        p->n = q->n;
        p->a = q->a;

        q->n = n;
        q->a = a;
      }
    }
  }
}

/****************************************************************************
Function : sum2Poly()
Parameter : 
Description : 
Return : void 
*****************************************************************************/
void sum2Poly(POLY list1, POLY list2, POLY* pList3)
{
  NODE* p1 = list1.pHead;
  NODE* p2 = list2.pHead;
  NODE* p3;
  while(p1 != NULL || p2 != NULL)
  {
    if(p1 == NULL && p2 != NULL)
    { 
      p3 = createNode(p2->a, p2->n);
      insertHead(pList3, p3);
      p2 = p2->pNext;
      continue;
    }
    if(p1 != NULL && p2 == NULL)
    {
      p3 = createNode(p1->a, p1->n);
      insertHead(pList3, p3);
      p1 = p1->pNext;
      continue;
    }
    // so mu p1 = so mu p2
    if(p1->n == p2->n)
    {
      p3 = createNode(p1->a + p2->a, p1->n);
      insertHead(pList3, p3);
      p2 = p2->pNext;
    }
    // so mu p1 > so mu p2
    else if(p1->n > p2->n)
    {
      p3 = createNode(p2->a, p2->n);
      insertHead(pList3, p3);
      p2 = p2->pNext;
      continue;
    }
    // so mu p1 < so mu p2
    else
    {
      p3 = createNode(p1->a, p1->n);
      insertHead(pList3, p3);
    }
    p1 = p1->pNext;
  }
}

/****************************************************************************
Description: - Hien thi da thuc
Return : - void
*****************************************************************************/
void displayPoly(POLY pList)
{
  NODE* p;
  printf("\nP(x) = ");
  for(p = pList.pHead; p != NULL; p = p->pNext)
  {
    if(p->a == 0)
      continue;
    else if(p->a < 0)
      printf(" - %.2fx^%d", (-1)*(p->a), p->n);
    else 
      printf(" + %.2fx^%d", p->a, p->n);
  }
}

Kết quả:

Cộng 2 đa thức
Cộng 2 đa thức

3 Comments on Biểu diễn đa thức bằng danh sách liên kết

 1. Bạn có thể làm thêm các hàm đọc, ghi và sinh ngẫu nhiên dữ liệu cho đa thức theo mẫu phía trên không? Mình rất cảm ơn vì code rất dễ hiểu.

Leave a Reply