Phân biệt Syntax-error, Runtime-error and Logical-error?

Syntax-error: Lỗi cú pháp được phát hiện ngay khi biên dịch chương trình. Trình biên dịch sẽ thông báo lỗi tại cửa sổ Output.

#include <stdio.h>
void main()
{
    printf("Hello world")
}

Output

error C2143: syntax error : missing ';' before '}

Runtime-error: Chương trình đã được biên dịch thành công, gặp lỗi khi chạy chương trình do đầu vào hoặc đầu ra có giá trị không mong muốn.

#include <stdio.h>
void main()
{
    int a, b = 5, c = 0;
    a = b/c;
}

Output

Unhandled exception at 0x012313a0 in example.exe: 0xC0000094: Integer division by zero.

Logical-error: Chương trình đã được biên dịch và chạy không gặp lỗi Runtime-error. Nhưng kết quả đầu ra không đúng theo yêu cầu do logic xử lý bài toán bị sai.

Be the first to comment

Leave a Reply