Treeview

Tree-view là 1 dạng cửa sổ hiển thị 1 danh sách các item dạng parent-child.
Ví dụ bạn hay gặp nhất là trình quản lý thư mục của Windows OS.

Treeview
Treeview
#include <windows.h>
#include <commctrl.h>

#pragma comment( lib, "comctl32.lib" )

#define ID_TREEVIEW 100

HINSTANCE g_hInst;

HWND CreateATreeView(HWND hwndParent);
HTREEITEM AddItemToTree(HWND hwndTV, LPTSTR lpszItem, int nLevel);

LRESULT CALLBACK WndProc(HWND, UINT, WPARAM, LPARAM);

// Ham Winmain()
int WINAPI WinMain( HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInstance, 
 LPSTR lpCmdLine, int nCmdShow )
{
  MSG msg ; 
  HWND hwnd;
  WNDCLASS wc;
  wc.style = CS_HREDRAW | CS_VREDRAW;
  wc.cbClsExtra = 0;
  wc.cbWndExtra = 0;
  wc.lpszClassName = TEXT( "TreeView" );
  wc.hInstance = hInstance ;
  wc.hbrBackground = GetSysColorBrush(COLOR_3DFACE);
  wc.lpszMenuName = NULL;
  wc.lpfnWndProc = WndProc;
  wc.hCursor = LoadCursor(NULL, IDC_ARROW);
  wc.hIcon = LoadIcon(NULL, IDI_APPLICATION);
  RegisterClass(&wc);
  // Create parent window
  hwnd = CreateWindow( wc.lpszClassName, TEXT("Menu"),
      WS_OVERLAPPEDWINDOW | WS_VISIBLE,
      100, 100, 250,350, NULL, NULL, hInstance, NULL); 
  ShowWindow(hwnd, nCmdShow); 
  UpdateWindow(hwnd); // Update windows

  while( GetMessage(&msg, NULL, 0, 0)) 
  {
    DispatchMessage(&msg);
  }
  return (int) msg.wParam;
}

LRESULT CALLBACK WndProc( HWND hwnd, UINT msg, WPARAM wParam, LPARAM lParam )
{
  switch(msg) 
  {
  case WM_CREATE:
    HWND hwndTreeview;
    hwndTreeview = CreateATreeView(hwnd);
    AddItemToTree(hwndTreeview, L"Drink", 1);
    AddItemToTree(hwndTreeview, L"Orange juice", 2);
    AddItemToTree(hwndTreeview, L"Price: 20K", 3);
    AddItemToTree(hwndTreeview, L"Coffee", 2);
    AddItemToTree(hwndTreeview, L"Price: 25K", 3);
    AddItemToTree(hwndTreeview, L"Tea", 2);
    AddItemToTree(hwndTreeview, L"Price: 15K", 3);
    break;
  case WM_DESTROY:
    PostQuitMessage(0);
    return 0;
  }
  return DefWindowProc(hwnd, msg, wParam, lParam);
}

// Ham tao treeview
HWND CreateATreeView(HWND hwndParent)
{ 
  RECT rcClient; // dimensions of client area 
  HWND hwndTV; // handle to tree-view control 

  // Ensure that the common control DLL is loaded. 
  InitCommonControls(); 

  // Get the dimensions of the parent window's client area, and create 
  // the tree-view control. 
  GetClientRect(hwndParent, &rcClient); 
  hwndTV = CreateWindowEx(0, WC_TREEVIEW,
        TEXT("Tree View"),
        WS_VISIBLE | WS_CHILD | WS_BORDER | TVS_HASLINES, 
        0, 
        0, 
        rcClient.right,
        rcClient.bottom,
        hwndParent, 
        (HMENU)ID_TREEVIEW, 
        g_hInst, 
        NULL); 
  return hwndTV;
} 

HTREEITEM AddItemToTree(HWND hwndTV, LPTSTR lpszItem, int nLevel)
{ 
  TVITEM tvi; 
  TVINSERTSTRUCT tvins; 
  static HTREEITEM hPrev = (HTREEITEM)TVI_FIRST; 
  static HTREEITEM hPrevRootItem = NULL; 
  static HTREEITEM hPrevLev2Item = NULL; 
  HTREEITEM hti; 

  tvi.mask = TVIF_TEXT | TVIF_IMAGE 
        | TVIF_SELECTEDIMAGE | TVIF_PARAM; 

  // Set the text of the item. 
  tvi.pszText = lpszItem; 
  tvi.cchTextMax = sizeof(tvi.pszText)/sizeof(tvi.pszText[0]); 

  // Assume the item is not a parent item, so give it a 
  // document image. 
  tvi.iImage = 0; 
  tvi.iSelectedImage = 0; 

  // Save the heading level in the item's application-defined 
  // data area. 
  tvi.lParam = (LPARAM)nLevel; 
  tvins.item = tvi; 
  tvins.hInsertAfter = hPrev; 

  // Set the parent item based on the specified level. 
  if (nLevel == 1) 
    tvins.hParent = TVI_ROOT; 
  else if (nLevel == 2) 
    tvins.hParent = hPrevRootItem; 
  else 
    tvins.hParent = hPrevLev2Item; 

  // Add the item to the tree-view control. 
  hPrev = (HTREEITEM)SendMessage(hwndTV, TVM_INSERTITEM, 
             0, (LPARAM)(LPTVINSERTSTRUCT)&tvins); 
  if (hPrev == NULL)
    return NULL;

  // Save the handle to the item. 
  if (nLevel == 1) 
    hPrevRootItem = hPrev; 
  else if (nLevel == 2) 
    hPrevLev2Item = hPrev; 

  // The new item is a child item. Give the parent item a 
  // closed folder bitmap to indicate it now has child items. 
  if (nLevel > 1)
  { 
    hti = TreeView_GetParent(hwndTV, hPrev); 
    tvi.mask = TVIF_IMAGE | TVIF_SELECTEDIMAGE; 
    tvi.hItem = hti; 
    tvi.iImage = 0; 
    tvi.iSelectedImage = 0; 
    TreeView_SetItem(hwndTV, &tvi); 
  } 
  return hPrev; 
}

Giải thích:

#include <commctrl.h>

Chứa các function liên quan đến các lớp cửa sổ common control.

 hwnd = CreateWindow( wc.lpszClassName, TEXT("Menu"),
      WS_OVERLAPPEDWINDOW | WS_VISIBLE,
      100, 100, 250,350, NULL, NULL, hInstance, NULL); 

Trong bài này, tôi có ý định tạo 1 cửa sổ cha (parent) với title là “Menu” với kích thước như hàm khai báo ở trên. Sau đó, tôi sẽ tạo cửa sổ treeview là cửa sổ con (child) của cửa sổ parent. Cửa sổ treeview này có chức năng hiển thị 1 menu đồ uống như: Orange juice, Coffee, Tea,… Khi người dùng click vào tên 1 đồ uống bất kì, thì giá của loại đồ uống đó sẽ được hiển thị dưới dạng cây.

hwndTreeview = CreateATreeView(hwnd);

Hàm này để tạo treeview.
Trong đó:
– Giá trị truyền vào là handler của cửa sổ cha.
– Giá trị trả về: là handler trỏ tới treeview vừa được tạo.

InitCommonControls();

Treeview là 1 trong các loại cửa sổ kiểu common control (treeview, tooltip, trackbar, …). Do vậy, cần gọi hàm này trước khi tạo treeview.

GetClientRect(hwndParent, &rcClient);

Hàm này lấy tọa độ (left, right, top, bottom) của cửa sổ parent và lưu vào biến rcClient.

hwndTV = CreateWindowEx(0,
      WC_TREEVIEW,
      TEXT("Tree View"),
      WS_VISIBLE | WS_CHILD | WS_BORDER | TVS_HASLINES, 
      0, 
      0, 
      rcClient.right,
      rcClient.bottom,
      hwndParent, 
      (HMENU)ID_TREEVIEW, 
      g_hInst, 
      NULL);

Để tạo treeview ta dùng hàm CreateWindowEx() với hằng số WC_TREEVIEW được truyền cho tham số lpClassName.
Trong đó:
– rcClient.right : là chiều rộng của cửa sổ cha (parent)
– rcClient.bottom : là chiều cao của cửa sổ cha (parent)
– ID_TREEVIEW : là ID của treeview (là hằng số nguyên, người lập trình tự định nghĩa)
– g_hInst: là biến instant global. (Trong bài này, biến này không có nhiều ý nghĩa. Tôi sẽ giới thiệu trong các bài viết sắp tới).

AddItemToTree(hwndTreeview, L"Drink", 1);
AddItemToTree(hwndTreeview, L"Orange juice", 2);
AddItemToTree(hwndTreeview, L"Price: 20K", 3);
AddItemToTree(hwndTreeview, L"Coffee", 2);
AddItemToTree(hwndTreeview, L"Price: 25K", 3);
AddItemToTree(hwndTreeview, L"Tea", 2);
AddItemToTree(hwndTreeview, L"Price: 15K", 3);

Các hàm trên add các item vào cửa sổ treeview vừa được tạo.
Trong đó:
– hwndTreeview: handler trỏ tới treeview được tạo.
– “Drink”, “Orange juice”,… là các item và sub-item của treeview.

Dưới đây, ta sẽ đi tìm hiểu hàm AddItemToTree() cụ thể.

Kết quả:

Treeview
Treeview

 

Be the first to comment

Leave a Reply