Xây dựng lớp hình tròn dẫn xuất từ lớp điểm, kế thừa phương thức của lớp điểm

Yêu cầu:

Viết chương trình dưới đây:
+ Định nghĩa lớp CPOINT có:
– Các thuộc tính x,y
– 2 hàm tạo: không đối số và có đối số
– Phương thức show_xy() : hiển thị (x,y)

+ Sau đó, xây dựng lớp CCIR dẫn xuất từ lớp CPOINT và có thêm các thuộc tính:
– Thuộc tính r: bán kính
– 2 hàm tạo: không đối số và có đối số
Chú ý: cách xây dựng hàm tạo của lớp dẫn xuất.
– Phương thức show_r(): hiển thị bán kính r

//************************************************************
//* Author: VNCODING
//* History         
//* 2014/12/02    first create  VNCODING
//*************************************************************/
#include <iostream>
using namespace std;

class CPOINT
{
private:
  double x, y;
public:
  CPOINT()
  {
    x = y = 0.0;
  }
  CPOINT(double x, double y)
  {
    this->x = x;
    this->y = y;
  }
  void show_xy()
  {
    cout << "(x, y) = ("<< x << ", " << y << ")" << endl; 
  } 
}; 

class CCIR : public CPOINT 
{ 
private: 
  double r; 
public: 
  CCIR() { r = 0.0; } 
  CCIR(double x, double y, double r) : CPOINT(x, y) 
  { 
    this->r = r;
  }
  void show_r()
  {
    cout << "r = " << r << endl;
  }
};

int main () 
{
  CCIR circle(2.3, -5, 6.0);
  circle.show_xy();
  circle.show_r();

  system("pause");
  return 0;
}

Kết quả:

Xây dựng lớp CCIR kế thừa từ lớp CPOINT
Xây dựng lớp CCIR kế thừa từ lớp CPOINT

Be the first to comment

Leave a Reply