Xây dựng lớp đối tượng sách trong hệ thống quản lý thư viện

Một lớp đối tượng sách trong hệ thống quản lý thư viện có các thuộc tính
– Tên sách
– Tổng số quyển sách
– Số quyển sách đã cho mượn


Xây dựng lớp đối tượng trên với các phương thức sau:
– Phương thức nhập dữ liệu cho đối tượng từ bàn phím. Các thông tin cần nhập là tên sách, tổng số sách, số đã cho mượn.
– Phương thức in thông tin đối tượng ra màn hình bao gồm tên, tổng số và số đã cho mượn.
– Phương thức tính số sách còn lại trong thư viện (tổng số – số mượn).

Trên cơ sở lớp xây dựng được, viết chương trình chính làm các công việc sau:
– Nhập danh sách các quyển sách với số lượng sách cần nhập được cho từ bàn phím.
– Đưa ra màn hình thông tin về các quyển sách hiện có trong thư viện (số sách còn lại phải lớn hơn 0).

/************************************************************
* Author: VNCODING
* History         
* 2016/03/21    first create  VNCODING
*************************************************************/

#include <iostream>
#include <string.h>

using namespace std;

class CBook
{
private:
  char* name;
  int totalBook;
  int numOfBorrowed;
public:
  CBook()
  {
    name = NULL;
    totalBook = 0;
    numOfBorrowed = 0;
  }
  ~CBook()
  {
    if(name) delete name;
  }

  // nhap du lieu sach
  void import()
  {
    char temp[256];
    memset(temp, 256, NULL);
    fflush(stdin);
    cout << "\nNhap ten sach: ";
    gets(temp);
    name = strdup(temp);
    cout << "\nNhap tong so sach: ";
    scanf("%d", &totalBook);
    cout << "\nNhap so sach cho muon: ";
    scanf("%d", &numOfBorrowed);
  }
  // in ra thong tin sach
  void print()
  {
    cout << "\n--------------------------------";
    cout << "\nTen sach: " << name;
    cout << "\nTong so sach: " << totalBook;
    cout << "\nTong so sach cho muon: " << numOfBorrowed;
    cout << "\nSo sach con lai: " << remainBook();
  }
  int remainBook()
  {
    return (totalBook - numOfBorrowed);
  }
};

void main()
{
  CBook* book;
  int n, i;

  cout << "\nNhap tong so loai sach can nhap: ";
  scanf("%d", &n);
  book = new CBook[n];

  for (i = 0; i < n; i++)
  {
    book[i].import();
  }
  for (i = 0; i < n; i++)
  {
    book[i].print();
  }
  delete [n] book;
  system("pause");
}

Kết quả:

Xây dựng lớp đối tượng sách trong hệ thống quản lý thư viện
Xây dựng lớp đối tượng sách trong hệ thống quản lý thư viện

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*