Xây dựng lớp mô tả các bảng thi đấu bóng đá

Yêu cầu:

Xây dựng lớp mô tả các bảng thi đấu bóng đá. Giả thiết mỗi bảng có 4 đội bóng và thi đấu chéo theo từng cặp (6 trận đấu). Có lịch thi đấu cho bảng. Tạo các phương thức nhập kết quả cho trận đấu và tính điểm cho từng đội bóng. Thêm các phương thức hiển thị thông tin từng đội và cả bảng.

/************************************************************
* Author: VNCODING
* History         
* 2016/03/21    first create  VNCODING
*************************************************************/

#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <string.h>


using namespace std;

#define MATCH_IN_GROUP 6  // 6 matches
#define TEAM_IN_GROUP 4   // 4 teams in a group
#define MAX_LENGTH 50

#define WIN_SCORE 3
#define EQUAL_SCORE 1
#define DROP_SCORE 0


typedef struct
{
  char time[20];
  char team1[MAX_LENGTH];
  int goal1;
  char team2[MAX_LENGTH];
  int goal2;
  bool bcheck;
}MATCH, *PMATCH;

typedef struct 
{
  char name[50];
  int score;
  int win;
  int drop;
}TEAM;

MATCH timetab_const[] = 
{
  {"20:00 24/03/2016", "England", 0, "Croatia", 0, false},
  {"20:00 24/03/2016", "Russia", 0, "Jamaica", 0, false},
  {"21:00 25/03/2016", "England", 0, "Jamaica", 0, false},
  {"21:00 25/03/2016", "Russia", 0, "Croatia", 0, false},
  {"20:00 26/03/2016", "England", 0, "Russia", 0, false},
  {"20:00 26/03/2016", "Croatia", 0, "Jamaica", 0, false}
};

char *team_const[] = 
{
  "England",
  "Croatia",
  "Jamaica",
  "Russia"
};

class CGroup
{
private:
  char group_name[10];
  MATCH match[MATCH_IN_GROUP];  
  TEAM team[TEAM_IN_GROUP]; 

public:
  CGroup(const char* grp_name)
  {
    // group name
    strncpy(group_name, grp_name, sizeof(group_name));
    
    // match
    for (int i = 0; i < MATCH_IN_GROUP; i++)
    {
      strncpy(match[i].time, timetab_const[i].time, sizeof(match[i].time));
      strncpy(match[i].team1, timetab_const[i].team1, sizeof(match[i].team1));
      strncpy(match[i].team2, timetab_const[i].team2, sizeof(match[i].team2));
      match[i].goal1 = timetab_const[i].goal1;
      match[i].goal2 = timetab_const[i].goal2;
      match[i].bcheck = false;
    }
    // team info
    for (int i = 0; i < TEAM_IN_GROUP; i++)
    {
      strncpy(team[i].name, team_const[i], sizeof(team[i].name));
      team[i].score = team[i].win = team[i].drop = 0;
    }
  }
  void show_team_info()
  {
    cout << "Group : " << group_name << endl;
    cout << "---------------------------------------" << endl;
    cout << "Team\t\tscore\twin\tdrop" << endl; 
    cout << "---------------------------------------" << endl;
    for (int i = 0; i < TEAM_IN_GROUP; i++)
    {
      cout << team[i].name << "\t\t" 
         << team[i].score << "\t"
         << team[i].win << "\t"
         << team[i].drop << endl; 
    }
  }
  void show_match_info()
  {
    cout << "Group : " << group_name << endl;
    cout << "-----------------------------------------------" << endl;
    for (int i = 0; i < MATCH_IN_GROUP; i++)
    {
      cout << match[i].time << "\t" 
         << match[i].team1 << "\t\t"
         << match[i].goal1 << ":" << match[i].goal2 << "\t"
         << match[i].team2 << endl;
    }
  }
  void competition_result(int n_match)
  {
    if (n_match < 1 || n_match > MATCH_IN_GROUP)
    {
      return;
    }
    int i = n_match - 1;
    cout << "****************Match result: " << n_match << "****************" << endl;
    cout << match[i].team1 << " : "; cin >> match[i].goal1;

    cout << match[i].team2 << " : "; cin >> match[i].goal2;

  }
  void set_point(int n_match)
  {
    int pos1, pos2;
    int i = n_match - 1;

    if (match[i].bcheck)
    {
      return;
    }
    // Team 1 wins Team 2
    if (match[i].goal1 > match[i].goal2)
    {
      // Team 1
      pos1 = get_pos_team(match[i].team1);
      team[pos1].score += WIN_SCORE;
      team[pos1].win += match[i].goal1;
      team[pos1].drop += match[i].goal2;
      // Team 2
      pos2 = get_pos_team(match[i].team2);
      team[pos2].score += DROP_SCORE;
      team[pos2].win += match[i].goal2;
      team[pos2].drop += match[i].goal1;
    }
    // Team 1 is equal to Team 2
    else if (match[i].goal1 == match[i].goal2)
    {
      // Team 1
      pos1 = get_pos_team(match[i].team1);
      team[pos1].score += EQUAL_SCORE;
      team[pos1].win += match[i].goal1;
      team[pos1].drop += match[i].goal2;
      // Team 2
      pos2 = get_pos_team(match[i].team2);
      team[pos2].score += EQUAL_SCORE;
      team[pos2].win += match[i].goal2;
      team[pos2].drop += match[i].goal1;
    }
    else
    {
      // Team 1
      pos1 = get_pos_team(match[i].team1);
      team[pos1].score += DROP_SCORE;
      team[pos1].win += match[i].goal1;
      team[pos1].drop += match[i].goal2;
      // Team 2
      pos2 = get_pos_team(match[i].team2);
      team[pos2].score += WIN_SCORE;
      team[pos2].win += match[i].goal2;
      team[pos2].drop += match[i].goal1;
    }
    match[i].bcheck = true;
  }

  int get_pos_team(const char* name)
  {
    for (int i = 0; i < TEAM_IN_GROUP; i++)
    {
      if (!strcmp(name, team[i].name))
      {
        return i;
      }
    }
    return -1;
  }
  
};

void main()
{
  // Constructor
  CGroup group("A");
  
  group.show_team_info();
  group.show_match_info();

  // Input competition result
  group.competition_result(1);
  group.set_point(1);

  group.competition_result(2);
  group.set_point(2);

  group.competition_result(3);
  group.set_point(3);

  group.competition_result(4);
  group.set_point(4);

  group.competition_result(5);
  group.set_point(5);

  group.competition_result(6);
  group.set_point(6);

  
  group.show_match_info();
  group.show_team_info();

  system("pause");
}

Kết quả:

CGroup group("A");

Khởi tạo 1 đối tượng bảng thi đấu “A”

group.show_team_info();
group.show_match_info();

In ra thông tin đội bóng và lịch thi đấu

Thông tin đội bóng và lịch thi đấu
Thông tin đội bóng và lịch thi đấu
group.competition_result(1);
group.set_point(1);

group.competition_result(2);
group.set_point(2);

group.competition_result(3);
group.set_point(3);

group.competition_result(4);
group.set_point(4);

group.competition_result(5);
group.set_point(5);

group.competition_result(6);
group.set_point(6);

Nhập kết quả trận thi đấu và tính điểm cho mỗi đội

Nhập kết quả thi đấu
Nhập kết quả thi đấu
group.show_match_info();
group.show_team_info();

Hiển thị kết quả thi đấu

Kết quả bảng đấu
Kết quả bảng đấu

 

Be the first to comment

Leave a Reply