Complier and Linker C/C++ là gì?

Complier và Linker là 2 component trong process viết 1 chương trình C/C++.

Bước 1: Soạn thảo mã nguồn .c và .h (header)

Bước 2: Tiền xử lí (pre-process) source code dựa vào macro và preprocessor directives. Tiền xử lí sẽ thay thế các giá trị được định nghĩa bởi #define, #include,…. trước khi biên dịch

Bước 3: Complier biên dịch source code đã được tiền xử lí thành các object code (.obj)

Bước 4: Linker link object code với (các object code khác, static lib, dynamic lib) để tạo ra file .EXE

Bước 5: Load chương trình .EXE vào bộ nhớ

Bước 6: Run .EXE với giá trị nhập vào và output đúng như mong muốn.

Complier and Linker C/C++
Complier and Linker C/C++

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*