Sự khác nhau giữa #define và const?

Như các bạn đã biết #define được sử dụng để định nghĩa hằng số, macro.

Trong bài viết này, chúng ta chỉ phân tích sự khác nhau #define và const trong việc khai báo hằng số.

  1. Sử dụng #define để định nghĩa hằng số như: kích thước mảng, không thể sử dụng const để định nghĩa hằng số như: kích thước mảng.

 

Be the first to comment

Leave a Reply