Sư khác nhau giữa ++x và x++ trong C/C++?

Cả 2 toán tử ++x và x++ dùng để tăng giá trị của x lên 1 đơn vị. Tuy nhiên, chúng có 1 điểm khác nhau cơ bản:

 • Toán tử tăng trước ++x: tăng giá trị x trước khi thực hiện các phép toán khác trong cùng 1 câu lệnh

Ví dụ 1:

#include <stdio.h>
#include <conio.h>

void main()
{
  int x = 5;
  int y = 0;
  y += ++x + 5;
  printf("\n x = %d, y = %d", x, y);
  getch();
}

Kết quả: x = 6, y = 11

 • Toán tử tăng sau x++: tăng giá trị x sau khi thực hiện các phép toán khác trong cùng 1 câu lệnh

Ví dụ 2:

#include <stdio.h>
#include <conio.h>

void main()
{
  int x = 5;
  int y = 0;
  y += x++ + 5;
  printf("\n x = %d, y = %d", x, y);
  getch();
}

Kết quả: x = 6, y = 10

Be the first to comment

Leave a Reply