Ứng dụng Java SWT cơ bản

Trong ví dụ đầu tiên, chúng ta tìm hiểu cách tạo 1 windows (cửa sổ) cơ bản bằng thư viện SWT

File SWTApp.java

package vncoding;

import org.eclipse.swt.graphics.Point;
import org.eclipse.swt.graphics.Rectangle;
import org.eclipse.swt.widgets.Display;
import org.eclipse.swt.widgets.Shell;


public class SWTApp {

  public SWTApp(Display display) {   
    Shell shell = new Shell(display);
    shell.setText("Java SWT Basic");
    shell.setSize(250, 200);
    center(shell);
    shell.open();
    while (!shell.isDisposed()) {
     if (!display.readAndDispatch()) {
      display.sleep();
     }
    }
  }

  public void center(Shell shell) {
    Rectangle bds = shell.getDisplay().getBounds();
    Point p = shell.getSize();
    int nLeft = (bds.width - p.x) / 2;
    int nTop = (bds.height - p.y) / 2;
    shell.setBounds(nLeft, nTop, p.x, p.y);
  }

  public static void main(String[] args) {
    Display display = new Display();
    new SWTApp(display);
    display.dispose();
  }
}

Giải thích:

Trong đoạn code này tạo 1 cửa sổ kích thước 250×200, xuất hiện tại vị trí trung tâm. Trong mỗi ứng dụng SWT, có 2 class quan trọng. Đó là Display Shell.
– Lớp Display chính là cầu nối giữa SWT và tầng dưới HĐH (hệ điều hành). Nó thực hiện vòng lặp bắt sự kiện (event loop) và cung cấp thông tin về HĐH.
– Lớp Shell mô tả 1 cửa sổ. Shell lấy Display làm parent, thì Shell đó gọi là Shell thứ nhất (top level shells). Các Shell khác được gọi là shell thứ cấp (secondary shell).

Shell shell = new Shell(display);

Cửa sổ cha được tạo

shell.setText("Java SWT Basic");

Set title cho cửa sổ cha.

shell.setSize(250, 200);

Set kích thước cho cửa sổ cha

shell.open();

Lệnh này để show cửa sổ lên màn hình

while (!shell.isDisposed()) {
  if (!display.readAndDispatch()) {
   display.sleep();
  }
}

Vòng lặp vô hạn bắt sự kiện (event loop)

Rectangle bds = shell.getDisplay().getBounds();

Lệnh này lấy độ phân giải của màn hình. Nếu làm việc với nhiều màn hình thì chúng ta nên sử dụng hàm getMonitor() thay cho hàm getDisplay().

int nLeft = (bds.width - p.x) / 2;
int nTop = (bds.height - p.y) / 2;

Tính toán tọa độ góc trái, trên để hiển thị cửa sổ

shell.setBounds(nLeft, nTop, p.x, p.y);

Set đường bao cho Shell

Display display = new Display();

Display được tạo.

new SWTApp(display);

Tạo 1 đối tượng SWTApp.

display.dispose();

Khi close/exit cửa sổ, chúng ta nên trả về tài nguyên cho HĐH.

Kết quả:

Tạo ứng dụng SWT cơ bản
Tạo ứng dụng SWT cơ bản

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*