Java SWT – Checkbox

Checkbox là 1 button đặc biệt. Checkbox có 2 trạng thái ON/OFF. User có thể dùng chuột để click vào checkbox để check hoặc uncheck.

File CheckButtonEx.java

package vncoding;

import org.eclipse.swt.SWT;
import org.eclipse.swt.layout.RowLayout;
import org.eclipse.swt.widgets.Button;
import org.eclipse.swt.widgets.Display;
import org.eclipse.swt.widgets.Shell;

public class CheckButtonEx {
  
  private Shell shell;

  public CheckButtonEx(Display display) {
    initUI(display);
  }

  private void initUI(Display display) {

    shell = new Shell(display);
    RowLayout layout = new RowLayout();
    layout.marginLeft = 30;
    layout.marginTop = 30;
    shell.setLayout(layout);

    Button cb = new Button(shell, SWT.CHECK);
    cb.setText("Show title");
    cb.setSelection(true);
    
    cb.addListener(SWT.Selection, event -> onButtonSelect(cb));

    shell.setText("Check button");
    shell.setSize(250, 200);
    shell.open();

    while (!shell.isDisposed()) {
      if (!display.readAndDispatch()) {
        display.sleep();
      }
    }
  }
  
  private void onButtonSelect(Button cb) {

    if (cb.getSelection()) {
      shell.setText("Check button");
    } else {
      shell.setText("");
    }    
  }

  @SuppressWarnings("unused")
  public static void main(String[] args) {

    Display display = new Display();
    CheckButtonEx ex = new CheckButtonEx(display);
    display.dispose();
  }
}

Giải thích:

Title windows phụ thuộc vào trạng thái của checkbox. Title được show khi trạng thái của checkbox là ON, và ngược lại.

Button cb = new Button(shell, SWT.CHECK);
cb.setText("Show title");

Checkbox button được tạo bằng cách truyền đối số SWT.CHECK cho hàm tạo Button(). Phương thức setText() đặt tên cho checkbox.

cb.setSelection(true);

Trạng thái default của checkbox là ON (check). Nếu muốn trạng thái ban đầu của checkbox là OFF (uncheck), thay true bằng false (cb.setSelection(false)).

cb.addListener(SWT.Selection, event -> onButtonSelect(cb));

Lắng nghe sự kiện checkbox được check hay uncheck. Sau đó, sự kiện này được xử lí trong phương thức onButtonSelect().

private void onButtonSelect(Button cb) {
  if (cb.getSelection()) {
    shell.setText("Check button");
  } else {
    shell.setText("");
  }    
}

Phương thức onButtonSelect() trả về true nếu checkbox được check, trả về false nếu check box là uncheck. Title của windows được set bằng phương thức setText().

Kết quả:

Checkbox
Checkbox

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*