Java SWT – List

List là đối tượng cho phép user lựa chọn 1 hoặc nhiều item trong 1 danh sách các item được liệt kê.

File ListEx.java

package vncoding;

import org.eclipse.swt.SWT;
import org.eclipse.swt.layout.FormAttachment;
import org.eclipse.swt.layout.FormData;
import org.eclipse.swt.layout.FormLayout;
import org.eclipse.swt.widgets.Display;
import org.eclipse.swt.widgets.Label;
import org.eclipse.swt.widgets.List;
import org.eclipse.swt.widgets.Shell;


public class ListEx {
  
  private Label status;

  public ListEx(Display display) {

    initUI(display);
  }

  private void initUI(Display display) {

    Shell shell = new Shell(display);

    status = new Label(shell, SWT.NONE);
    status.setText("Ready");

    FormLayout layout = new FormLayout();
    layout.marginHeight = 5;
    layout.marginWidth = 5;
    layout.spacing = 5;
    shell.setLayout(layout);

    FormData labelData = new FormData();
    labelData.left = new FormAttachment(0);
    labelData.right = new FormAttachment(100);
    labelData.bottom = new FormAttachment(100);
    status.setLayoutData(labelData);

    List list = new List(shell, SWT.BORDER);

    list.add("Tea");
    list.add("Coffee");
    list.add("Ice-cream");
    list.add("Lemon juice");
    list.add("Orange juice");
    list.add("Wine");

    list.addListener(SWT.Selection, event -> onListItemSelect(list));

    FormData listData = new FormData();
    listData.width = 250;
    listData.height = 200;
    listData.left = new FormAttachment(shell, 0);
    listData.top = new FormAttachment(shell, 0);
    listData.right = new FormAttachment(100, 0);
    listData.bottom = new FormAttachment(status, 0);
    list.setLayoutData(listData);

    shell.setText("List");
    shell.pack();
    shell.open();

    while (!shell.isDisposed()) {
      if (!display.readAndDispatch()) {
        display.sleep();
      }
    }
  }
  
  private void onListItemSelect(List list) {
    
    String[] items = list.getSelection();
    status.setText(items[0]);    
  }

  @SuppressWarnings("unused")
  public static void main(String[] args) {

    Display display = new Display();
    ListEx ex = new ListEx(display);
    display.dispose();
  }
}

Giải thích:
Trong ví dụ này, item được select và được hiển thị ở thanh statusbar.

status = new Label(shell, SWT.NONE);
status.setText("Ready");

Ở đây Label được sử dụng cho statusbar.

FormLayout layout = new FormLayout();
layout.marginHeight = 5;
layout.marginWidth = 5;
layout.spacing = 5;
shell.setLayout(layout);

Chúng ta sử dụng FormLayout để sắp xếp các đối tượng Label và List trên cửa sổ. Một vài thông số margin, heigh, width được set.

FormData labelData = new FormData();
labelData.left = new FormAttachment(0);
labelData.right = new FormAttachment(100);
labelData.bottom = new FormAttachment(100);
status.setLayoutData(labelData);

Đoạn code này add thêm statusbar ở cuối cửa sổ.

List list = new List(shell, SWT.BORDER);

List được tạo với tham số default là chỉ select được 1 item.

list.add("Tea");
list.add("Coffee");
list.add("Ice-cream");
list.add("Lemon juice");
list.add("Orange juice");
list.add("Wine");

Thêm item vào List.

list.addListener(SWT.Selection, event -> onListItemSelect(list));

Lắng nghe sự kiện khi user select item trong List. Khi 1 item được select, hàm onListItemSelect() được gọi.

FormData listData = new FormData();
listData.width = 250;
listData.height = 200;
listData.left = new FormAttachment(shell, 0);
listData.top = new FormAttachment(shell, 0);
listData.right = new FormAttachment(100, 0);
listData.bottom = new FormAttachment(status, 0);
list.setLayoutData(listData);

Chỉ định kích thước cho List

private void onListItemSelect(List list) {
  String[] items = list.getSelection();
  status.setText(items[0]);    
}

Hàm getSelection() trả về mảng tên item khi user select item đó. Tuy nhiên, trong ví dụ này, user chỉ select được 1 item nên chúng ta chỉ quan tâm tới phần tử đầu tiên items[0]. Tên item được hiển thị lên thanh status bằng hàm setText().

Kết quả:

Listbox
Listbox

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*