Java SWT – Spinner

Spinner là đối tượng điều khiển cho phép lựa chọn giá trị nằm trong giới hạn. Bạn có thể tăng, giảm bằng click chuột up/down hoặc sử dụng keyboard Arrow up/ Arrow down, Page up / Page down.

package vncoding;

import org.eclipse.swt.SWT;
import org.eclipse.swt.layout.RowData;
import org.eclipse.swt.layout.RowLayout;
import org.eclipse.swt.widgets.Display;
import org.eclipse.swt.widgets.Label;
import org.eclipse.swt.widgets.Shell;
import org.eclipse.swt.widgets.Spinner;

public class SpinnerEx {
  
  private Label label;
  
  public SpinnerEx(Display display) {

    initUI(display);
  }

  private void initUI(Display display) {  
    
    Shell shell = new Shell(display, SWT.SHELL_TRIM | SWT.CENTER);
    
    RowLayout layout = new RowLayout();
    layout.marginLeft = 10;
    layout.marginTop = 10;
    layout.spacing = 30;
    layout.center = true;
    shell.setLayout(layout);
    
    Spinner spinner = new Spinner(shell, SWT.BORDER);
    spinner.setMinimum(0);
    spinner.setMaximum(100);
    spinner.setSelection(0);
    spinner.setIncrement(1);
    spinner.setPageIncrement(10);    
    spinner.setLayoutData(new RowData(30, -1));
    
    spinner.addListener(SWT.Selection, event -> onSelected(spinner));
    
    label = new Label(shell, SWT.NONE);
    label.setText("0");
    
    shell.setText("Spinner");
    shell.setSize(200, 150);
    shell.open();

    while (!shell.isDisposed()) {
      if (!display.readAndDispatch()) {
        display.sleep();
      }
    }    
  }
  
  private void onSelected(Spinner spinner) {
    
    String val = spinner.getText();
    label.setText(val);
    label.pack();
  }
  
  @SuppressWarnings("unused")
  public static void main(String[] args) {

    Display display = new Display();
    SpinnerEx ex = new SpinnerEx(display);
    display.dispose();
  }  
}

Giải thích:

Trong ví dụ này, sử dụng 2 đối tượng Label và Spinner. Giá trị được lựa chọn từ Spinner được hiển thị trên Label.

Spinner spinner = new Spinner(shell, SWT.BORDER);

Tạo đối tượng spinner với thuộc tính có border

spinner.setMinimum(0);
spinner.setMaximum(100);
spinner.setSelection(0);
spinner.setIncrement(1);
spinner.setPageIncrement(10); 

Chỉ đỉnh giá trị min, max, giá trị khởi tạo, bước nhảy (khi click chuột hoặc Arrow up/down), bước nhảy (khi Page up/down)

spinner.addListener(SWT.Selection, event -> onSelected(spinner));

Lắng nghe sự kiện khi user select Spinner. Khi Spinner được select (click hoặc keyboard), hàm onSelected() được gọi.

private void onSelected(Spinner spinner) {
  String val = spinner.getText();
  label.setText(val);
  label.pack();
}

Hàm getText() trả về giá trị hiện tại của Spinner. Giá trị được hiển thị lên Label bởi hàm setText().

Kết quả:

Spinner
Spinner

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*