Tìm vị trí xuất hiện của kí tự c trong chuỗi s

Yêu cầu:

 • Viết hàm tìm vị trí xuất hiện của kí tự c trong chuỗi kí tự. Việc tìm kiếm kí tự c bắt đầu từ vị trí chỉ định sIdx.
 • Nếu tìm thấy trả về chỉ số mảng kí tự
 • Nếu không tìm thấy trả về -1

Giải thuật:

 • Duyệt mảng và so sánh với kí tự c
/******************Get position of character***************
* When     Who     What
* 03/05/2016  vncoding  create
***********************************************************/
#include <conio.h>
#include <stdio.h>

int getPosStr(const char* s, char c, int sIdx);

void main()
{
  char s[] = "vncoding blog for every one";
  char c = 'o';
  printf("\'%c\' at index = %d\n", c, getPosStr(s, c, 10));
  printf("\'%c\' at index = %d", c, getPosStr(s, c, 20));
  getch();
}


/*********************************************
Function : getPosStr()
Parameter: [IN] s: string
      [IN] c: characeter
      [IN] sIdx: starting point to search
Return  : index where c occurs
**********************************************/
int getPosStr(const char* s, char c, int sIdx)
{
  int idx;
  for (idx = sIdx; s[idx] != NULL; idx++)
  {
    if (s[idx] == c)
    {
      return idx;
    }
  }
  return -1;
}

Kết quả:

Tìm vị trí kí tự xuất hiện trong chuỗi
Tìm vị trí kí tự xuất hiện trong chuỗi

Be the first to comment

Leave a Reply