Java SWT – Simple Menu

Menu là đối tượng khá quen thuộc đối với các bạn. Trong ví dụ này, mình hướng dẫn các bạn tạo 1 simple menu.

package vncoding;

import org.eclipse.swt.SWT;
import org.eclipse.swt.widgets.Display;
import org.eclipse.swt.widgets.Menu;
import org.eclipse.swt.widgets.MenuItem;
import org.eclipse.swt.widgets.Shell;


public class SimpleMenuEx {

  public SimpleMenuEx(Display display) {

    initUI(display);
  }

  private void initUI(Display display) {

    Shell shell = new Shell(display, SWT.SHELL_TRIM | SWT.CENTER);

    Menu menuBar = new Menu(shell, SWT.BAR);
    MenuItem cascadeFileMenu = new MenuItem(menuBar, SWT.CASCADE);
    cascadeFileMenu.setText("&File");
    
    Menu fileMenu = new Menu(shell, SWT.DROP_DOWN);
    cascadeFileMenu.setMenu(fileMenu);

    MenuItem exitItem = new MenuItem(fileMenu, SWT.PUSH);
    exitItem.setText("&Exit");
    shell.setMenuBar(menuBar);
    
    exitItem.addListener(SWT.Selection, event-> {
      shell.getDisplay().dispose();
      System.exit(0);
    });

    shell.setText("Simple menu");
    shell.setSize(300, 200);
    shell.open();

    while (!shell.isDisposed()) {
     if (!display.readAndDispatch()) {
      display.sleep();
     }
    }
  }

  @SuppressWarnings("unused")
  public static void main(String[] args) {

    Display display = new Display();
    SimpleMenuEx ex = new SimpleMenuEx(display);
    display.dispose();
  }
}

Giải thích:

Menu menuBar = new Menu(shell, SWT.BAR);

Tạo thanh menu (menu bar) với tham số SWT.BAR

MenuItem cascadeFileMenu = new MenuItem(menuBar, SWT.CASCADE);
cascadeFileMenu.setText("&File");

Tạo top-menu “File” trên menu bar. Dấu & chỉ ra rằng chức năng shortcut key, user có thể dùng phím “alt + F” để chọn top-menu.

Menu fileMenu = new Menu(shell, SWT.DROP_DOWN);
cascadeFileMenu.setMenu(fileMenu);

Tạo drop-down menu với tham số SWT.DROP_DOWN

MenuItem exitItem = new MenuItem(fileMenu, SWT.PUSH);
exitItem.setText("&Exit");

Tạo menu item với tham số SWT.PUSH. Gắn menu item “Exit” vào drop-down menu.

shell.setMenuBar(menuBar);

Hiển thị menu bar lên Shell.

exitItem.addListener(SWT.Selection, event-> {
  shell.getDisplay().dispose();
  System.exit(0);
});

Lắng nghe sự kiện click hoặc dùng phím “alt + E”, kết thúc chương trình.

Kết quả:

Java SWT - Simple Menu
Java SWT – Simple Menu

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*