Java SWT – Submenu

Ví dụ này hướng dẫn các bạn tạo 1 submenu

package vncoding;


import org.eclipse.swt.SWT;
import org.eclipse.swt.widgets.Display;
import org.eclipse.swt.widgets.Menu;
import org.eclipse.swt.widgets.MenuItem;
import org.eclipse.swt.widgets.Shell;


public class SubMenuEx {

  public SubMenuEx(Display display) {

    initUI(display);
  }

  private void initUI(Display display) {
    
    Shell shell = new Shell(display, SWT.SHELL_TRIM | SWT.CENTER);

    Menu menuBar = new Menu(shell, SWT.BAR);
    MenuItem cascadeFileMenu = new MenuItem(menuBar, SWT.CASCADE);
    cascadeFileMenu.setText("&File");

    Menu fileMenu = new Menu(shell, SWT.DROP_DOWN);
    cascadeFileMenu.setMenu(fileMenu);

    MenuItem cascadeEditMenu = new MenuItem(menuBar, SWT.CASCADE);
    cascadeEditMenu.setText("&Edit");

    MenuItem subMenuItem = new MenuItem(fileMenu, SWT.CASCADE);
    subMenuItem.setText("New");

    Menu submenu = new Menu(shell, SWT.DROP_DOWN);
    subMenuItem.setMenu(submenu);

    MenuItem feedItem = new MenuItem(submenu, SWT.PUSH);
    feedItem.setText("&Java Project");

    MenuItem bmarks = new MenuItem(submenu, SWT.PUSH);
    bmarks.setText("&package");

    MenuItem mailItem = new MenuItem(submenu, SWT.PUSH);
    mailItem.setText("&class");

    MenuItem exitItem = new MenuItem(fileMenu, SWT.PUSH);
    exitItem.setText("&Exit");
    shell.setMenuBar(menuBar);

    exitItem.addListener(SWT.Selection, event-> {
      shell.getDisplay().dispose();
      System.exit(0);
    });
    
    shell.setText("Submenu");
    shell.setSize(300, 250);
    shell.open();

    while (!shell.isDisposed()) {
      if (!display.readAndDispatch()) {
        display.sleep();
      }
    }    
  }

  @SuppressWarnings("unused")
  public static void main(String[] args) {
    
    Display display = new Display();
    SubMenuEx ex = new SubMenuEx(display);
    display.dispose();
  }
}

Giải thích:
Ví dụ này tạo menu nằm trong 1 menu

MenuItem subMenuItem = new MenuItem(fileMenu, SWT.CASCADE);
subMenuItem.setText("New");

Việc tạo sub-menu tương tự với simple menu. Trước tiên, chúng ta tạo top-menu (với tham số SWT.CASCADE), nhưng chỉ khác ở chỗ widget cha. Ở đây là menu cha chứa sub-menu

 

MenuItem javPro = new MenuItem(submenu, SWT.PUSH);
javPro.setText("&Java Project");

MenuItem pack = new MenuItem(submenu, SWT.PUSH);
pack.setText("&Package");

MenuItem Class = new MenuItem(submenu, SWT.PUSH);
Class.setText("&Class");

Tạo push menu với tham số SWT.PUSH. Widget cha là đối tượng sub-menu “submenu”

Kết quả:

Java SWT - Submenu
Java SWT – Submenu

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*