Java SWT – Check Menu Items

Check Menu Item là mỗi menu item là 1 checkbox. Dưới đây là source code hướng dẫn tạo 1 check menu item.

CheckMenuItemEx.java

package vncoding;


import org.eclipse.swt.SWT;
import org.eclipse.swt.events.SelectionAdapter;
import org.eclipse.swt.events.SelectionEvent;
import org.eclipse.swt.layout.FormAttachment;
import org.eclipse.swt.layout.FormData;
import org.eclipse.swt.layout.FormLayout;
import org.eclipse.swt.widgets.Display;
import org.eclipse.swt.widgets.Event;
import org.eclipse.swt.widgets.Label;
import org.eclipse.swt.widgets.Listener;
import org.eclipse.swt.widgets.Menu;
import org.eclipse.swt.widgets.MenuItem;
import org.eclipse.swt.widgets.Shell;


public class CheckMenuItemEx {

  private Shell shell;
  private Label status;
  private MenuItem statItem;

  public CheckMenuItemEx(Display display) {

    initUI(display);
  }
  
  public void initUI(Display display) {
    
    shell = new Shell(display, SWT.SHELL_TRIM | SWT.CENTER);

    Menu menuBar = new Menu(shell, SWT.BAR);
    shell.setMenuBar(menuBar);

    MenuItem cascadeFileMenu = new MenuItem(menuBar, SWT.CASCADE);
    cascadeFileMenu.setText("&File");

    Menu fileMenu = new Menu(shell, SWT.DROP_DOWN);
    cascadeFileMenu.setMenu(fileMenu);

    MenuItem exitItem = new MenuItem(fileMenu, SWT.PUSH);
    exitItem.setText("&Exit");

    MenuItem cascadeViewMenu = new MenuItem(menuBar, SWT.CASCADE);
    cascadeViewMenu.setText("&View");

    Menu viewMenu = new Menu(shell, SWT.DROP_DOWN);
    cascadeViewMenu.setMenu(viewMenu);

    statItem = new MenuItem(viewMenu, SWT.CHECK);
    statItem.setSelection(true);
    statItem.setText("&View Statusbar");

    statItem.addListener(SWT.Selection, new MyStatusListener());

    exitItem.addSelectionListener(new MySelectionAdapter());

    status = new Label(shell, SWT.BORDER);
    status.setText("Ready");
    FormLayout layout = new FormLayout();
    shell.setLayout(layout);

    FormData labelData = new FormData();
    labelData.left = new FormAttachment(0);
    labelData.right = new FormAttachment(100);
    labelData.bottom = new FormAttachment(100);
    status.setLayoutData(labelData);
    
    shell.setText("Check menu item");
    shell.setSize(300, 250);
    shell.open();

    while (!shell.isDisposed()) {
      if (!display.readAndDispatch()) {
        display.sleep();
      }
    }    
  }
  
  private class MyStatusListener implements Listener {

    @Override
    public void handleEvent(Event event) {
      
      if (statItem.getSelection()) {
        status.setVisible(true);
      } else {
        status.setVisible(false);
      }
    }
  }  
  
  private class MySelectionAdapter extends SelectionAdapter {
    
    @Override
    public void widgetSelected(SelectionEvent e) {
      shell.getDisplay().dispose();
      System.exit(0);
    }    
  }

  @SuppressWarnings("unused")
  public static void main(String[] args) {
    
    Display display = new Display();
    CheckMenuItemEx ex = new CheckMenuItemEx(display);
    display.dispose();
  }
}

Giải thích:

Ví dụ minh họa check menu item. Checkbox được active, trạng thái “Ready” được shown trên status bar, nếu không được active, trạng thái “Ready” ẩn trên status bar.

statItem = new MenuItem(viewMenu, SWT.CHECK);

Tạo check menu item với hằng số SWT.CHECK

 

statItem.setSelection(true);

Checkbox item được khởi tạo là trạng thái check ban đầu.

 

statItem.setText("&View Statusbar");

Đặt tên cho check menu item.

 

statItem.addListener(SWT.Selection, new MyStatusListener());

Lắng nghe sự kiện click check menu item “View Statusbar”. Hàm MyStatusListener() được gọi.

 

if (statItem.getSelection()) {
  status.setVisible(true);
} else {
  status.setVisible(false);
}

Hàm getSelection() trả về true nếu check menu item được check.
Hàm setVisible(true) hiển thị “Ready” ở cuối cửa sổ.

Kết quả:

Java SWT - Check Menu Item
Java SWT – Check Menu Item

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*