Java SWT – Toolbar

Toolbar hiển thị chức năng dưới dạng icon cho user dễ dàng lựa chọn. Trong ví dụ này, mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo 1 toolbar đơn giản.

Image trong ví dụ, download tại đây
SimpleToolBarEx.java

package vncoding;

import org.eclipse.swt.SWT;
import org.eclipse.swt.graphics.Device;
import org.eclipse.swt.graphics.Image;
import org.eclipse.swt.widgets.Display;
import org.eclipse.swt.widgets.Shell;
import org.eclipse.swt.widgets.ToolBar;
import org.eclipse.swt.widgets.ToolItem;


public class SimpleToolBarEx {

  private Image newi;
  private Image opei;
  private Image quii;

  public SimpleToolBarEx(Display display) {
    initUI(display);
  }

  @SuppressWarnings("unused")
  public void initUI(Display display) {
    Shell shell = new Shell(display, SWT.SHELL_TRIM | SWT.CENTER);
    Device dev = shell.getDisplay();

    try {
      newi = new Image(dev, "new.png");
      opei = new Image(dev, "open.png");
      quii = new Image(dev, "quit.png");
    } catch (Exception e) {
      
      System.out.println("Cannot load images");
      System.out.println(e.getMessage());
      System.exit(1);
    }

    ToolBar toolBar = new ToolBar(shell, SWT.BORDER);

    ToolItem item1 = new ToolItem(toolBar, SWT.PUSH);
    item1.setImage(newi);

    ToolItem item2 = new ToolItem(toolBar, SWT.PUSH);
    item2.setImage(opei);

    ToolItem separator = new ToolItem(toolBar, SWT.SEPARATOR);

    ToolItem item3 = new ToolItem(toolBar, SWT.PUSH);
    item3.setImage(quii);

    toolBar.pack();

    item3.addListener(SWT.Selection, event -> {
      shell.getDisplay().dispose();
      System.exit(0);
    });
    
    shell.setText("Simple toolbar");
    shell.setSize(300, 250);
    shell.open();

    while (!shell.isDisposed()) {
      if (!display.readAndDispatch()) {
        display.sleep();
      }
    }
  }
  
  @Override
  public void finalize() {

    newi.dispose();
    opei.dispose();
    quii.dispose();
  }

  public static void main(String[] args) {
    
    Display display = new Display();
    SimpleToolBarEx ex = new SimpleToolBarEx(display);
    ex.finalize();
    display.dispose();
  }
}

Giải thích:
Toolbar được tạo với 3 item

ToolBar toolBar = new ToolBar(shell, SWT.BORDER);

Toolbar được tạo với hằng số SWT.BORDER

newi = new Image(dev, "new.png");
opei = new Image(dev, "open.png");
quii = new Image(dev, "quit.png");

Load ảnh vào các đối tượng newi, opei, quii

ToolItem item1 = new ToolItem(toolBar, SWT.PUSH);
item1.setImage(newi);

ToolItem item2 = new ToolItem(toolBar, SWT.PUSH);
item2.setImage(opei);

Tạo item với image tương ứng với các đối tượng.

 

ToolItem separator = new ToolItem(toolBar, SWT.SEPARATOR);

Tạo 1 đường kẻ phân chia giữa item2 và item3

 

item3.addListener(SWT.Selection, event -> {
    shell.getDisplay().dispose();
    System.exit(0);
    });

Thoát chương trình khi user click vào icon exit nằm vị trí cuối cùng trên thanh toolbar (từ trái sang phải)

Kết quả:

Java SWT - Toolbar
Java SWT – Toolbar

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*