Kế thừa C++

August 18, 2016 VietVH 0

Một trong những đặc tính quan trọng nhất của OOP là kế thừa. Ưu điểm của đặc tính kế thừa: sử dụng lại các đoạn […]

Lớp và đối tượng

August 17, 2016 VietVH 0

Lớp: là một mô tả trừu tượng của nhóm các đối tượng cùng bản chất hay nói ngược lại là mỗi đối tượng là một […]