Tính tổng S(n) = 1/2 + 1/4 + 1/6 + 1/8 + 1/2n

Yêu cầu:
– Nhập vào số nguyên dương n
– Tính tổng s(n) = 1/2 + 1/4 + 1/6 + 1/8 + … + 1/2n

Giải thuật:
– Dùng vòng lặp for, do while để duyệt biến i từ 1 tới n
– Tính tổng: s = s + 1/(2*i)

Code:

/************************************************************
* Author: VNCODING
* History
* 2016/12/12    first create  VNCODING
*************************************************************/

#include <stdio.h>
#include <conio.h>

int main()
{
	printf("S(n) = 1/2 + 1/4 + 1/6 + 1/8 + 1/2n\n");
	int i, n;
  float s = 0.0;
	do
	{
		printf("n = ");
		scanf("%d", &n);
	}while(n <= 0);
	
	for(i = 1; i <= n; i++)
	{
    s += 1.0/(2*i);
	}
	printf("\nS(%d) = %f", n, s);
	getch();
	return 0;
}

Kết quả:

Tính tổng S(n) = 1/2 + 1/4 + 1/6 + 1/8 + 1/2n
Tính tổng S(n) = 1/2 + 1/4 + 1/6 + 1/8 + 1/2n

5 Comments on Tính tổng S(n) = 1/2 + 1/4 + 1/6 + 1/8 + 1/2n

 1. sao của em nó không ra kết quả nó cứ hỏi n mặc dù em bấm r xog lại hỏi tiếp em sai chỗ nào ạ
  #include
  #include
  int main()
  {
  printf(“S(n)=1/2+1/4+1/8+1/2n\n”);
  int n,i;
  float S=0.0;
  do
  {
  printf(“\nnhap n:”);
  scanf(“%d,&n”);
  } while(n<=0);
  for(i=1;i<=n;i++)
  {
  S+=1.0/(2*i);
  }
  printf("\n S(%d)=%f",S,n);
  getch();
  return 0;
  }

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*