Tính tổng S(n) = 1 + 1.2 + 1.2.3 + … + 1.2…n

Yêu cầu:
– Nhập vào số nguyên dương n
– Tính tổng S(n) = 1 + 1.2 + 1.2.3 + … + 1.2…n

Giải thuật:
– Dùng vòng lặp for, do while để duyệt biến i từ 1 tới n
– Khởi tạo: p = 1, s = 0
– Tính tích: p = p*i
– Tính tổng: s = s + p

Code

/************************************************************
* Author: VNCODING
* History
* 2016/12/14    first create  VNCODING
*************************************************************/

#include <stdio.h>
#include <conio.h>

int main()
{
	printf("S(n) = 1 + 1.2 + 1.2.3 + ... + 1.2...n\n");
	int i, n;
  unsigned int s = 0;
  unsigned int p = 1;
	do
	{
		printf("n = ");
		scanf("%d", &n);
	}while(n <= 0);
	
	for(i = 1; i <= n; i++)
	{
    p *= i;
    s += p;
	}
	printf("\nS(%d) = %d", n, s);
	getch();
	return 0;
}

Kết quả:

Tính tổng S(n) = 1 + 1.2 + 1.2.3 + ... + 1.2...n
Tính tổng S(n) = 1 + 1.2 + 1.2.3 + … + 1.2…n

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*