Tính tổng S(x, n) = x + x^2 + x^3 +…+ x^n

Yêu cầu:
– Nhập vào số nguyên dương n
– Tính tổng S(x, n) = x + x^2 + x^3 +…+ x^n

Giải thuật:
– Dùng vòng lặp for, do while để duyệt biến i từ 1 tới n
– Tính tổng: s = s + x^i
– Dùng hàm pow để tính x^i

Code

/************************************************************
* Author: VNCODING
* History
* 2016/12/14    first create  VNCODING
*************************************************************/

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <math.h>

int main()
{
	printf("S(x, n) = x + x^2 + x^3 +...+ x^n\n");
	int i, n;
  float x;
  float s = 0.0;
  printf("x = ");
  scanf("%f", &x);
	do
	{
		printf("n = ");
		scanf("%d", &n);
	}while(n <= 0);
	
	for(i = 1; i <= n; i++)
	{
    s += pow(double(x), double(i));
	}
	printf("\nS(%d) = %f", n, s);
	getch();
	return 0;
}

Kết quả:

Tính tổng S(x, n) = x + x^2 + x^3 +...+ x^n
Tính tổng S(x, n) = x + x^2 + x^3 +…+ x^n

2 Comments on Tính tổng S(x, n) = x + x^2 + x^3 +…+ x^n

  • @sstrrikerr, đây là API của hàm pow: double pow(double x, double y);
   Tham số truyền vào là kiểu float và int => nên e cần ép kiểu thành double nhé.
   Nếu ko ép kiểu, trình biên dịch báo ko tương thích kiểu dữ liệu.
   Khi ép kiểu dữ liệu to về kiểu dữ liệu bé (double –> int), cẩn thận mất dữ liệu nhé.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*