Lịch vạn niên

Yêu cầu:
Viết chương trình nhập ngày, tháng, năm.
– Tháng có bao nhiêu ngày
– Tìm ngày trước ngày vừa nhập.
– Tìm ngày sau ngày vừa nhập

Giải thuật:
– Dùng tập lệnh C cơ bản

Code

/************************************************************
* Author: VNCODING
* History
* 2016/12/16    first create  VNCODING
*************************************************************/

#include <stdio.h>
#include <conio.h>

const int month_table[]   = {31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31};
const int leap_month_table[] = {31, 29, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31};

//check leap year or not
#define IS_LEAP_YEAR(year) (((year%400 == 0) || (year%4 == 0 && year%100 != 0))? true : false)
 

bool validDate(int, int, int);
int getTotalDayinMonth(int, int);
void findPreDate(int*, int*, int*);
void findNextDate(int*, int*, int*);


int main()
{
  int day, month, year;
  int tempDay, tempMonth, tempYear;
  int sel;
  int totalDay;
  printf("******Calendar*********\n");
  do
  {
    printf("day = "); scanf("%d", &day);
    printf("\nmonth = "); scanf("%d", &month);
    printf("\nyear = "); scanf("%d", &year);
  }while(!validDate(day, month, year));

  printf("\n****Option****\n\
  1. Find the number of month\n\
  2. Find previous date\n\
  3. Find next date\n\
  Other. Exit");
  do
  {
    printf("\n\nSelect option: ");
    scanf("%d", &sel);
    switch(sel)
    {
      case 1:
        totalDay = getTotalDayinMonth(month, year);
        printf("\nThe number of month %d is: %d", month, totalDay);
        break;
      case 2:
        tempDay = day; tempMonth = month; tempYear = year;
        findPreDate(&tempDay, &tempMonth, &tempYear);
        if(validDate(tempDay, tempMonth, tempYear))
        {
          printf("\nThe previous date is %02d/%02d/%04d", tempDay, tempMonth, tempYear);
        }
        else
        {
          printf("\nThe date is invalid");
        }
        break;
      case 3:
        tempDay = day; tempMonth = month; tempYear = year;
        findNextDate(&tempDay, &tempMonth, &tempYear);
        if(validDate(tempDay, tempMonth, tempYear))
        {
          printf("\nThe next date is %02d/%02d/%04d", tempDay, tempMonth, tempYear);
        }
        else
        {
          printf("\nThe date is invalid");
        }   
        break;
      default:
        printf("\nExit");
    }
  }while(sel == 1 || sel == 2 || sel == 3);
  getch();
	return 0;
}

int getTotalDayinMonth(int month, int year)
{
  return (IS_LEAP_YEAR(year) ? leap_month_table[month-1] : month_table[month-1]);
}

bool validDate(int day, int month, int year)
{
  // validate dd/mm/yyyy
  if (year < 1 || year > 9999 ||
    month < 1 || month > 12 ||
    day < 1 || day > 31)
  {
    return false;
  }
  if(day > getTotalDayinMonth(month, year))
  {
    return false;
  }
  return true;
}

void findPreDate(int *day, int* month, int* year)
{

  (*day)--;
  if (*day < 1)
  {
    (*month)--;
    if (*month < 1) { (*year)--; if(*year == 0) { *month = 0; *day = 0; return; } else *month = 12; } *day = getTotalDayinMonth(*month, *year); } } void findNextDate(int *day, int* month, int* year) { (*day)++; if(*day > getTotalDayinMonth(*month, *year))
  {
    *day = 1;
    (*month)++;
    if (*month > 12)
    {
      *month = 1;
      (*year)++;
    }
  }
}

Kết quả:

Lịch vạn niên
Lịch vạn niên

1 Comment on Lịch vạn niên

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*