Tìm phần tử trong mảng gần giá trị x nhất

Yêu cầu:
– Cho mảng số thực và giá trị x
– Tìm phần tử trong mảng gần giá trị x nhất
Ví dụ:
– Cho mảng A gồm: {-12, 0, 4, 30, 7} và giá trị x = 17
– Khoảng cách từ x = 17 tới các phần tử trong mảng là: {29, 17, 13, 13, 10}
– Từ đây, ta xác định được 7 là phần tử gần x = 17 nhất

Giải thuật:
– Dùng vòng lặp duyệt mảng để tìm khoảng cách ngắn nhất từ x tới phần tử của mảng. Từ đây, ta tìm được chỉ số của phần tử mà khoảng cách tới x là nhỏ nhất

Code

/************************************************************
* Author: VNCODING
* History
* 2016/12/21    first create  VNCODING
*************************************************************/

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <math.h>

#define MAX_SIZE_ARR 100

float get_element_nearest_x(float arr[], int sz, float x);

int main()
{
  float arr[MAX_SIZE_ARR], x, res;
  int n, i;
  do
  {
    printf("n = ");
    scanf("%d", &n);
  }while(n <= 0);
  
  // Input array
  for(i = 0; i < n; i++)
  {
    printf("\narr[%d] = ", i);
    scanf("%f", &arr[i]);
  }

  // Input x
  printf("x = ");
  scanf("%f", &x);

  res = get_element_nearest_x(arr, n, x);
  printf("%f is nearest from %f", res, x);


  getch();
  return 0;
}
/********************************************************
* Description: get element in array that is nearest x
* Parm: arr: array
*    sz: size of array
*    x: 
* Return: float element from array
*********************************************************/
float get_element_nearest_x(float arr[], int sz, float x)
{
  int i, idx = 0;
  float temp;
  float dist = abs(double(arr[0] - x));

  for(i = 1; i < sz; i++) { temp = abs(double(arr[i] - x)); if(dist > temp)
    {
      dist = temp;
      idx = i;
    }
  }
  return arr[idx];

}

Kết quả:

Tìm phần tử trong mảng gần x nhất
Tìm phần tử trong mảng gần x nhất

Be the first to comment

Leave a Reply